Đại học Hoa Sen

Báo cáo công khai cơ sở giáo dục

Thông tin công khai cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023 (theo Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023-2024

Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023-2024

Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023-2024

Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023-2024

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023-2024

Công khai các Chương trình đào tạo năm học 2023-2024

Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành năm học 2023-2024:

Công khai chuẩn đầu ra các ngành năm học 2023-2024

(Cập nhật tháng 06/2023)

Thông tin công khai cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023 (theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023

Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023

Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành năm học 2022-2023:

 A. Bậc đại học
Khoa Kinh tế – Quản trị

Khoa Logistics – Thương mại quốc tế

Khoa Tài chính – Ngân hàng

Khoa Du lịch

Khoa Luật

Khoa Ngôn Ngữ – Văn hóa quốc tế

Khoa Khoa học xã hội

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Thiết kế – Nghệ thuật

 

 B. Bậc cao học

Công khai chuẩn đầu ra các ngành năm học 2022-2023:

Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023

Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023

(Cập nhật tháng 06/2022)

Thông tin công khai cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022 (theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022

Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022

Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành năm học 2021-2022:

 A. Bậc đại học
Khoa Kinh tế và Quản trị

Khoa Tài chính – Ngân hàng

Khoa Du lịch

Khoa Luật

Khoa Ngôn Ngữ và Văn hóa quốc tế

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Thiết kế và Nghệ thuật

Khoa Khoa học sức khỏe

 B. Bậc cao học

Công khai chuẩn đầu ra các ngành năm học 2021-2022:

Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022

Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022

(Cập nhật tháng 06/2021)

Thông tin công khai cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 (theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021

Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021

Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành năm học 2020-2021:

Công khai chuẩn đầu ra các ngành năm học 2020-2021:

Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021

Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021

(Cập nhật tháng 06/2020)

Thông tin công khai cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020 (theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020

Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020

Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành năm học 2019-2020:

Công khai chuẩn đầu ra các ngành năm học 2019-2020:

Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020

Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020

(Cập nhật tháng 06/2019)

Thông tin công khai cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019 (theo Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019

Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019

Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành năm học 2018-2019:

Công khai chuẩn đầu ra các ngành năm học 2018-2019:

Công khai hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn

Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019

Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019 (cập nhật 09/2018)

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019

Facebook Youtube Tiktok Zalo