Đại học Hoa Sen

Về chúng tôi

Tổng quan
Trong quá trình xây dựng và phát triển Trường Đại học Hoa Sen, Lãnh đạo Trường luôn chú trọng đến công tác đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng và chiến lược của Trường, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật Giáo dục đại học, phù hợp với các yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực của xã hội. Trường đã thành lập Ban Đảm bảo chất lượng – Thanh tra vào ngày 28/04/2008 nhằm tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác đảm...
Chức năng - Nhiệm vụ
I. Vai trò và chức năng Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng là đơn vị tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện công tác khảo thí; thực hiện việc xây dựng, phát triển, quản lý chương trình đào tạo chính quy ở bậc đại học; phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo bên trong Trường; hướng dẫn và giám sát quy trình đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo tại các đơn vị theo đúng mục tiêu và...
Cơ cấu tổ chức
1. Sơ đồ tổ chức 2. Cơ cấu nhân sự
Liên hệ
Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng
Facebook Youtube Tiktok Zalo