About Us

[EN] Chức năng, nhiệm vụ
I. CHỨC NĂNG Phòng Khảo thí – Đảm bảo Chất lượng (viết tắt là P.KT-ĐBCL) là một đơn vị của Trường Đại học Hoa Sen, thuộc Ban Giám hiệu trực tiếp quản lý, thực hiện các chức năng: Thực hiện các chiến lược, mục tiêu và chính sách về hoạt động đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, phân tầng và xếp hạng; và xây dựng văn hoá chất lượng tại Trường; Đầu mối quản lý chương trình đào tạo; Thực hiện các chiến lược, mục tiêu và chính sách về hoạt động khảo thí của Trường. II. NHIỆM VỤ...
[EN] Cơ cấu tổ chức
1. Sơ đồ tổ chức 2. Cơ cấu nhân sự 01 Trưởng phòng chịu trách nhiệm phụ trách chung. 01 Phó Trưởng phòng phụ trách công tác Đảm bảo chất lượng và 01 Phó Trưởng phòng phụ trách công tác quản lý Chương trình đào tạo. Các chuyên viên và nhân viên phụ trách công tác đảm bảo chất lượng; công tác rà soát, cập nhật, cải tiến chương trình đào tạo; công tác khảo thí và thực hiện các công việc hành chính.
[EN] Giới thiệu
Trong quá trình xây dựng và phát triển Trường Đại học Hoa Sen, lãnh đạo Nhà trường luôn chú trọng đến công tác đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng và chiến lược của nhà trường, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật Giáo dục đại học, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của xã hội. Trường đã thành lập Ban Đảm bảo chất lượng – Thanh tra vào ngày 28 tháng 4 năm 2008 nhằm tham mưu cho Ban Giám hiệu...
Contact
Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Phòng 803A, Trụ sở chính, Số 8 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 028.7309.1991 – Ext: 11.322 Email: pdbclkt@hoasen.edu.vn
image