Đại học Hoa Sen

Đánh giá và kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo

1. ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs)

2. AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance​)

 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo

  • TT 04/2016/TT-BGDĐT: Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
  • CV 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH: Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
  • CV 1669/QLCL-KĐCLGD: Tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (thay thế CV 769/QLCL-KĐCLGD)
Facebook Youtube Tiktok Zalo