Đại học Hoa Sen

Văn bản pháp quy

1. Văn bản về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng

 • TT 62/2012/TT-BGDĐT: Thông tư ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
 • TT 38/2013/TT-BGDĐT: Thông tư ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
 • TT 04/2016/TT-BGDĐT: Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
 • TT 12/2017/TT-BGDĐT: Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
 • CV 2274/BGDĐT-QLCL: Công văn về việc đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm

2. Văn bản về chương trình đào tạo

 • TT 01/2014/TT-BGDĐT: Thông tư ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
 • TT 24/2017/TT-BGDĐT: Thông tư ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học
 • TT 25/2017/TT-BGDĐT: Thông tư ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
 • TT 17/2021/TT-BGDĐT: Thông tư ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
 • TT 18/2021/TT-BGDĐT: Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

3. Văn bản về công khai cơ sở giáo dục

 • TT 36/2017/TT-BGDĐT: Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (thay thế TT 09/2009/TT-BGDĐT)
Facebook Youtube Tiktok Zalo