Đại học Hoa Sen – HSU

Báo cáo công khai sở giáo dục

Thông tin công khai cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022 (theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 17Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022

Biểu mẫu 18Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022

– Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành năm học 2021-2022:

A. BẬC ĐẠI HỌC
Khoa Kinh tế và Quản trị

Khoa Tài chính ngân hàng

Kinh doanh ngân hàng

Quản trị tài chính toàn cầu

Tài chính doanh nghiệp

Khoa Du lịch

Khoa Luật

Khoa Ngôn Ngữ và Văn hóa Quốc Tế

  • Ngôn ngữ Anh, gồm các chuyên ngành sau:

Chuyên ngành Anh văn thương mại và truyền thông doanh nghiệp

Chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh

Chuyên ngành Biên phiên dịch

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Thiết kế và Nghệ thuật

Khoa Khoa học sức khỏe

B. BẬC CAO HỌC

– Công khai chuẩn đầu ra các ngành năm học 2020-2021:

Biểu mẫu 19Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022

Biểu mẫu 20Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022

Biểu mẫu 21Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022

(Cập nhật tháng 06 năm 2021)

Thông tin công khai cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 (theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 17Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021

Biểu mẫu 18Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021

– Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành năm học 2020-2021:

– Công khai chuẩn đầu ra các ngành năm học 2020-2021:

Biểu mẫu 19Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021

Biểu mẫu 20Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021

Biểu mẫu 21Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021

(Cập nhật tháng 06 năm 2020)

Thông tin công khai cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020 (theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020

Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020

– Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành năm học 2019-2020:

 

– Công khai chuẩn đầu ra các ngành năm học 2019-2020:

Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020

Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020

Biểu mẫu 21Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020

(Cập nhật tháng 06 năm 2019)

Thông tin công khai cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019 (theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019

Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019

Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành năm học 2018-2019

BẬC ĐẠI HỌC

BẬC CAO HỌC


Công khai chuẩn đầu ra các ngành năm học 2018-2019

BẬC ĐẠI HỌC

 BẬC CAO HỌC


Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019

Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019 (cập nhật 09.2018)

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019

Facebook Youtube Tiktok Zalo