Đại học Hoa Sen – HSU

Thông báo về việc sử dụng logo trường Đại học Hoa Sen

Hiện nay, xuất hiện nhiều logo Trường Đại học Hoa Sen có khẩu hiệu “Không vì lợi nhuận”. Việc sử dụng cụm từ này nói về mô hình hoạt động của trường, tuy nhiên, việc sử dụng cụm từ này không phù hợp với quy định của pháp luật về mô hình hoạt động của trường Đại học Hoa Sen. Trong trường Đại Học, việc thượng tôn pháp luật là cần thiết, do đó kể từ ngày ra thông báo này, trường sẽ thực hiện những bước cần thiết sau đây để bảo đảm việc tuân thủ pháp luật:

1) Không sử dụng logo trường có cụm từ: “Không vì lợi nhuận”.

2) Các bộ phận trong trường và Phòng QT&PTCSVC sẽ gỡ bỏ những logo có từ ngữ “Không vì lợi nhuận” và sử dụng, thay thế đúng các logo hiện hành của nhà Trường được nêu tại Mục A dưới đây trước này 28/02/2017.

Trường Đại học Hoa Sen thực hiện quy định trên căn cứ vào các văn bản pháp lý dưới đây:

A. Giấy chứng nhận đăng ký logo với Cục Sở hữu trí tuệ

Căn cứ vào các chứng nhận dưới đây của Cục Sở hữu trí tuệ, thì logo của trường đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không có dòng chữ “Không vì lợi nhuận”:

1)  Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 237770, cấp theo Quyết định số 77747/QĐ-SHTT (Logo và nhãn hiệu Hoa Sen tiếng Việt); 

2)  Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 237742, cấp theo Quyết định số 77719/QĐ-SHTT (Logo và nhãn hiệu Hoa Sen tiếng Anh);

3)  Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 237743, cấp theo Quyết định số 77720/QĐ-SHTT (Logo và nhãn hiệu Hoa Sen tiếng Pháp).

B. Giấy phép thành lập trường

Các văn bản từ số 4 đến 7 đề cập quá trình thành lập trường tư thục Hoa Sen:

4) Quyết định số 115/1999/QĐ-TTg ngày 27/04/1999 về việc thành lập Trường Cao đẳng bán công Hoa Sen.

5) Quyết định số 146/2006/QĐ-TTg ngày 22/6/2006, Trường Cao đẳng bán công Hoa Sen được chuyển thành trường Cao đẳng tư thục, là tiền đề cho Trường chuyển thành Trường Đại học tư thục.

6) Quyết định số 4641/QĐ-UBND ngày 18/10/2006 về phê duyệt phương án chuyển đổi tài sản của Trường Cao đẳng bán công Hoa Sen sang loại hình trường tư thục.

7) Quyết định số 274/2006/QĐ-TTg ngày 30/11/2006 về việc thành lập Trường Đại học Hoa Sen hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động trường đại học tư thục, và từ đó đến nay chưa có Quyết định nào khách thay đổi mô hình hoạt động của Trường.

C. Xác nhận mô hình hoạt động của Trường Đại học Hoa Sen

Căn cứ các văn bản cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành về việc trường Đại học Hoa Sen không phải là trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận mà trường Đại hoa Sen là trường đại học tư thục:

8) Văn bản số 1926/UBND-VX ngày 11/04/2015 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.

9) Văn bản số 5032/BGDĐT-TCCB ngày 01/10/2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

10) Văn bản số 422/VPCP-KGVX ngày 18/01/2016 của Văn phòng chính phủ.

Tất cả những văn bản từ số 1 đến số 10 đều được lưu trên website của trường.

Như vậy Trường Đại học Hoa Sen có đầy đủ cơ sở pháp lý để sử dụng logo đã đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ và đúng theo quy định pháp luật./.

Hiệu trưởng

PGS.TS Lưu Tiến Hiệp

>> Xem toàn văn thông báo số 145/TB-ĐHHS

Facebook Youtube Tiktok Zalo