Đại học Hoa Sen

Kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA

Mục tiêu buổi tập huấn:

  • Trình bày được các mô hình AUN-QA;
  • Giải thích các tiêu chí của mức chương trình;
  • Áp dụng phương pháp PDCA để tự đánh giá;
  • Liệt kê được các yêu cầu của báo cáo tự đánh giá  (SAR);
  • Trình bày được quá trình đánh giá theo chuẩn AUN-QA;
  • Thực hành viết được báo cáo SAR

Toàn văn tài liệu: truy cập tại đây

Facebook Youtube Tiktok Zalo