Đại học Hoa Sen – HSU

Tích lũy giờ thực tập nhận thức qua các hoạt động Service-Learning

Trung tâm Service-Learning (TT. SL) thông báo về việc tính giờ thực tập nhận thức dưới dạng tích lũy cho sinh viên tham gia dự án Service-Learning theo tờ trình Hiệu trưởng duyệt ngày 18/02/2020 như sau:

Tích lũy giờ thực tập nhận thức qua các hoạt động Service-Learning

1. Cách tính giờ

 • Sinh viên được tính giờ khi tham gia dự án Service-Learning: 1 giờ phục vụ = 2 giờ chuẩn bị và 1 giờ thực hiện phản hồi, tổng kết
 • Ví dụ: Một sinh viên A tham gia phục vụ cộng đồng 8 giờ, sẽ được ghi nhận 16 giờ chuẩn bị và 8 giờ thực hiện phản hồi và tổng kết. Tổng số giờ sinh viên tích lũy được cho thực tập nhận thức là  24 giờ.
 • Giờ phục vụ cộng đồng

  (1) = (2) + (3)

  Giờ chuẩn bị

  (2) = (1) x 2

  Giờ phản hồi, tổng kết

  (3) = (1) x 1

  Tổng số giờ tích lũy
  8 16 8 24
 • Sinh viên có thể tham gia 1-2 dự án để tích lũy đủ 320 giờ làm việc theo quy định để được công nhận hoàn thành thực tập nhận thức dưới dạng tích lũy.

2. Nhiệm vụ (dự kiến) của sinh viên khi tham gia dự án SL:

Giai đoạn Nhiệm vụ dự kiến
Chuẩn bị 1. Khảo sát nhu cầu cộng đồng (theo biểu mẫu của TT.SL)

2. Tổng hợp kết quả khảo sát nhu cầu cộng đồng

3. Lập kế hoạch dự án (theo biểu mẫu của TT.SL)

4. Tham gia các buổi tập huấn định hướng, tập huấn chuyên môn do giảng viên và đối tác cộng đồng cung cấp

5. Làm việc nhóm chuẩn bị các hoạt động phục vụ cộng đồng (chuẩn bị giáo án, chuẩn bị văn phòng phẩm, giáo cụ…)

Tổ chức thực hiện dự án

6. Thực hiện dự án theo kế hoạch

7. Viết nhật ký cá nhân

8. Làm việc chặt chẽ với TT.SL, người hỗ trợ của đối tác cộng đồng

Phản hồi và Kết thúc dự án

9. Tổng hợp nhật ký cá nhân, hoàn thành báo cáo nhóm

10. Tham gia họp phản hồi nhóm sinh viên

11. Tham gia họp phản hồi với TT. SL, đối tác cộng đồng và giảng viên

12. Tham gia đánh giá dự.

3. Nhiệm vụ của TT. SL

 • TT.SL thông báo tới sinh viên các dự án SL vào trước mỗi học kỳ chính và phụ, gồm: tên dự án, bối cảnh dự án, đối tác cộng đồng, mục tiêu dự án, thời gian dự án, nhiệm vụ và lợi ích của sinh viên, số giờ sinh viên sẽ tích lũy được.
 • Phỏng vấn và tuyển chọn sinh viên phù hợp với các vị trí trong dự án.
 • Tiếp nhận Phiếu đăng ký thực tập nhận thức dưới hình thức tích lũy sau khi được Khoa/Ngành phê duyệt.
 • Phân công và sắp xếp sinh viên phù hợp với các hoạt động dự án. Theo dõi và giám sát việc tổ chức và thực hiện dự án để tính toán số giờ tích lũy cho sinh viên.
 • Đánh giá mức độ tham gia và hoàn thành công việc của sinh viên tham gia dự án bằng cách chấm điểm sau khi kết thúc dự án.
 • Tham gia chấm báo cáo của sinh viên tham gia dự án (nếu được yêu cầu).

4. Đính kèm

Tích lũy giờ thực tập nhận thức qua các hoạt động Service-Learning

Sinh viên HSU làm việc với trẻ em về liệu pháp nghệ thuật tại CEPORER Hóc Môn

Tích lũy giờ thực tập nhận thức qua các hoạt động Service-Learning

Sinh viên tham gia dự án SL Nghiên cứu và ứng dụng quy trình ủ phân bò thành phân vi sinh đạt chuẩn với nông dân Ba Tri (Bến Tre)

Tích lũy giờ thực tập nhận thức qua các hoạt động Service-LearningĐánh giá dự án với trẻ em tham gia dự án SL của HSU

Facebook Youtube Tiktok Zalo