Nộp hồ sơ

Quy trình và hướng dẫn thủ tục bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

Hướng dẫn quy trình và thủ tục bảo vệ Luận văn Thạc sĩ dành cho học viên các chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (MAT) tại Viện Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Hoa Sen.

Bước

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Hồ sơ liên quan

1

Dự kiến thông báo vào tháng 1-3-5-7-9-11 hàng năm

– Thông báo kế hoạch tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn tới học viên (email, website …)

– Học viên chủ động trong việc tìm đề tài và giảng viên hướng dẫn hoặc có thể tham khảo danh sách đề xuất của VĐTSĐH tại Danh sách giảng viên hướng dẫn luận văn.

– Cung cấp thông tin điều kiện bảo vệ đề cương và các biểu mẫu liên quan cho học viên.

– Các điều kiện bảo vệ luận văn:

  1. Học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo (đạt điều kiện tích lũy tín chỉ tất cả các học phần, trừ học phần Luận văn tốt nghiệp) và có điểm Trung bình chung tích từ 5.5 trở lên.
  2. Đạt điều kiện ngoại ngữ đầu ra theo quy chế đào tạo áp dụng cho khóa học. Nếu học viên đã thi đang chờ kết quả hoặc đã đăng ký, đang chờ lịch thi thì có thể làm cam kết bổ sung chứng chỉ (kèm minh chứng).
  3. Không vi phạm các quy định của HSU về đào tạo sau đại học

Viện ĐTSĐH

 

Mẫu 05: Đề nghị thay đổi đề tài (nếu có)

Mẫu 07A: Mẫu luận văn (Định hướng nghiên cứu)

Mẫu 07B: Mẫu luận văn (Định hướng ứng dụng)

Mẫu 07C: Mẫu luận văn (Dành cho chương trình MAE)

Mẫu 08: Đề nghị bảo vệ luận văn

Mẫu 09: Trích yếu thông tin luận văn tốt nghiệp

Mẫu 10: Lý lịch khoa học

Mẫu 11: Bản nhận xét của GVHD

Mẫu 13: Xác nhận hoàn thành các trách nhiệm

Cam kết bổ sung chứng chỉ NN

Bản check turnitin có chữ ký của GVHD

 

2

30 ngày trước ngày dự kiến tổ chức HĐ

– Đăng ký và cung cấp thông tin trên form đăng ký của Viện Đào tạo sau Đại học

– Gửi bản cứng (05 bản – mẫu 07) và bản file PDF các biểu mẫu liên quan, trong đó có đầy đủ chữ ký mà mẫu yêu cầu cho chuyên viên phụ trách trước khi thời gian đăng ký kết thúc.

– Chuẩn bị slide trình bày đề tài luận văn cho ngày bảo vệ (file Powerpoint – không cần gửi cho VĐTSĐH)

– Bổ sung các chứng nhận đề tài được đăng trên các tạp chỉ hoặc yêu cầu thực tiễn của các công ty, tổ chức (nếu có)

Học viên

3

20 ngày trước ngày dự kiến tổ chức HĐ

– Kiểm tra hồ sơ học viên, lập danh sách học viên đủ điều kiện để tham gia Hội đồng và trình Giám đốc chương trình phê duyệt. Trường hợp học viên không đủ điều kiện, thông báo cho học viên và rút tên ra khỏi danh sách tham gia bảo vệ đợt này.

– Căn cứ đề tài và giảng viên hướng dẫn, Giám đốc chương trình đề xuất thành viên tham gia Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ để làm Quyết định.

– Gửi Đề tài luận văn của học viên cũng như các biên bản đánh giá cho các thành viên trong Hội đồng.

– Lập kế hoạch chi tiết, ấn định thời gian tổ chức Hội đồng và gửi thông tin đến học viên cũng như tất cả thành viên Hội đồng.

   
4

Tổ chức Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ

Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ

– Học viên theo thứ tự trình bày trong thời gian quy định (20 phút) và trả lời các câu hỏi của Hội đồng (10 phút).

– Sau khi tất cả học viên đã trình bày, Hội đồng họp kín đánh giá cho điểm căn cứ trên các tiêu chí theo biểu mẫu và công bố kết quả cho học viên sau đó.

– Thư ký Hội lập biên bản buổi báo cáo với đầy đủ nội dung và chữ ký cũng như các biểu mẫu của thành viên Hội đồng và gửi lại cho chuyên viên Viện Đào tạo Sau đại học phụ trách để lưu trữ.

 

– Thành viên HĐ

– Học viên

 
5

20 ngày sau khi Bảo vệ

– Học viên chỉnh sửa nội dung luận văn theo biên bản góp ý của các thành viên Hội đồng chấm luận văn nhận được từ chuyên viên Viện Đào tạo sau đại học

– Xác nhận đã hoàn tất chỉnh sửa Luận văn (theo mẫu)

  – Học viên

  – Viện ĐT SĐH

Mẫu 14: Giấy Xác nhận chỉnh sửa luận văn thạc sĩ
6

5 ngày sau khi chỉnh sửa luận văn

– Học viên nộp lại 02 quyển luận văn và 1 file PDF chứa nội dung luận văn đã chỉnh sửa.
– Nộp lại cam kết nộp tài liệu nội sinh tại trường Đại học Hoa Sen

Học viên

– Biên bản thỏa thuận

– Tờ khai xác nhận nộp lưu chiểu tài liệu