Nộp hồ sơ

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ chương trình đào tạo Thạc sĩ

Học viên các chương trình đào tạo Thạc sĩ các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Ngôn ngữ Anh và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành phải đảm bảo các yêu cầu về Ngoại ngữ khi đăng ký xét tuyển và xét tốt nghiệp.

BẢNG QUY ĐỔI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

TƯƠNG ĐƯƠNG KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC