Biểu mẫu thực tập/đề án

Biểu mẫu chung

Báo cáo thực tập nhận thức: Bao cao TTNT

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Bao cao TTTN

Đơn vừa học vừa thực tập tốt nghiệp: Don vua hoc vua thuc tap

Thực tập tích lũy:

 

-> English version:

 

Đề án 1: De an 1

Đề án 2: De an 2

 

image