Tầm nhìn sứ mệnh

Là kết quả của nỗ lực tái cấu trúc nhà trường, Khoa Ngoại ngữ được kỳ vọng có thể đạt Tầm nhìn và hoàn thành Sứ mệnh sau đây:

TẦM NHÌN/VISION

Tầm nhìn (đến năm 2030)
Vision to 2030

Nằm trong số các khoa hàng đầu ở các tỉnh phía Nam về tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực ngoại ngữ, với hai điểm nhấn nổi bật nhất là giảng dạy tiếng Anh, cả không chuyên ngữ Anh lẫn chuyên ngữ Anh, ở cả hai bậc đào tạo là đại học và sau đại học.
As ‘one of the leading faculties in Southern Vietnam in training, researching, and service learning in the field of foreign The markable domain of FFL will be English Language Studies at both undergraduate and graduate levels, for students whose major is and is not English’.

SỨ MỆNH/MISSION

  • Cung cấp cho người học nền tảng vững chắc cho việc học tập lâu dài và/ hoặc suốt đời trong các lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu việc giảng dạy tiếng Anh, biên-phiên dịch Anh-Việt và Việt-Anh, văn hóa-văn học Anh–Mỹ, và các lĩnh vực ứng dụng khác;
    Providing students with sound backgrounds for life-long learning in the domains of English language teaching and researching, translation and interpreting, British and American literature and culture, and other applied linguistic areas;
  • Trang bị cho người học khả năng học hỏi không ngừng, trong đó có các kỹ năng mềm thiết yếu nhất để tự học suốt đời, đáp ứng việc học tập lâu dài cho công việc làm trong tương lai và  sẵn sàng cho quá trình quốc tế hóa và toàn cầu hóa;
    Empowering students with life-long learning, including the essential soft skills in long- termed study and self-study for their professional development in the era of internationalization and globalization;
  • Hướng đến việc đào tạo những công dân toàn cầu.
    Training students to become global
image