Giảng viên – Nhân viên

Hồ Thị Mỹ Linh
Phó Trưởng Khoa Ngôn Ngữ - Văn hoá Quốc tế - Trường Đại học Hoa Sen
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: linh.hothimy@hoasen.edu.vn
Nguyễn Ngọc Uyên Hương
Giám Đốc Chương Trình Ngôn Ngữ Anh
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: thiết kế giảng dạy và biên soạn giáo án
 • Email: huong.nguyenngocuyen@hoasen.edu.vn
Quách Thị Vân Trang
Giám đốc Chương trình Song bằng
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Applied Linguistics
 • Email: trang.quachthivan@hoasen.edu.vn
Huỳnh Văn Tài
Giám đốc Chương trình MA
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Ngữ văn
 • Email: tai.huynhvan@hoasen.edu.vn
Trần Quang Hải
Giám đốc Chương trình Anh văn Tổng quát
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Lý luận và Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh (TESOL)
 • Email: hai.tranquang@hoasen.edu.vn
Trần Thị Cẩm Tú
Giám đốc Chương trình Ngoại ngữ 2
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Giáo dục Hán ngữ quốc tế
 • Email: tu.tranthicam@hoasen.edu.vn
Hồ Phương Nguyệt Ánh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Giáo dục truyền thông
 • Email: anh.hophuongnguyet@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Lê Đào Thanh Bình An
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: an.ledaothanhbinh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Trần Ngọc Dung
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sỹ
 • Lĩnh vực: TESOL
 • Email: dung.tranngoc@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Trần Văn Dương
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ học
 • Email: duong.tranvan@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
John Basihan Bayarong
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Quản Trị Kinh doanh
 • Email: john.bayarong@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Biện Thị Thanh Mai
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: M.TESOL
 • Lĩnh vực: TESOL
 • Email: mai.bienthithanh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Trịnh Bình Thanh Sơn
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Truyền Thông trong Giáo Dục
 • Email: son.trinhbinhthanh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Phạm Ngọc Châu
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh/ Truyền thông
 • Email: chau.phamngoc@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Nguyễn Văn Chương
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ ứng dụng
 • Email: chuong.nguyenvan@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Nguyễn Chí Duy Khương
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ học
 • Email: khuong.nguyenchiduy@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Võ Thị Kiều Loan
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Giảng dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác
 • Email: loan.vothikieu@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Bùi Yến Ngọc
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Khoa học Xã hội và Nhân Văn
 • Email: ngoc.buiyen@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Nguyễn Thị Thanh Phương
Giảng viên
Ngô Thị Thanh Thanh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
 • Email: thanh.ngothithanh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Nguyễn Thị Thanh Thế
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Giảng dạy Anh văn cho người nói ngôn ngữ khác
 • Email: the.nguyenthithanh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Nguyễn Hương Anh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh
 • Email: anh.nguyenhuong@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
Hoàng Tô Thư Dung
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Giảng dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác
 • Email: dung.hoangtothu@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
Nguyễn Thị Thanh Hồng
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: TESOL
 • Email: hong.nguyenthithanh@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng dạy: General English
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
Nguyễn Ngọc Thiên Nam
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Giảng dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác
 • Email: nam.nguyenngocthien@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
Võ Minh Nhã
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh
 • Email: nha.vominh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
Võ Thị Bích Phương
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh
 • Email: phuong.vothibich@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
Hồng Nguyễn Thanh Tâm
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ học Ứng Dụng
 • Email: tam.hongnguyenthanh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
Nguyễn Thùy Truyên
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Sư phạm
 • Email: truyen.nguyenthuy@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
Bùi Thị Thảo Uyên
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: TESOL
 • Email: uyen.buithithao@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng dạy: General English
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
Nguyễn Văn Pháp
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Chính trị học và Giáo dục thực hành
 • Email: phap.nguyenvan@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngoại ngữ 2
Võ Thị Tâm Phúc
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Ngoại ngữ Pháp văn
 • Email: phuc.vothitam@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngoại ngữ 2
Vương Ngọc Tiền
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Giáo Dục _ Giảng dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác
 • Email: tien.vuongngoc@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh Văn Tổng Quát
Thái Ngọc Sơn
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: TESOL
 • Email: son.thaingoc@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn Ngữ Anh – Song Bằng
Placeholder
Trần Nhật Linh Chi
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: TESOL
 • Email: chi.trannhatlinh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn Ngữ Anh – Song Bằng
Bùi Ngọc Quế Anh
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (TESOL)
 • Email: anh.buingocque@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh Văn Tổng Quát

 

Trần Khánh An
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
 • Email: an.trankhanh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh Văn Tổng Quát
Trương Trúc Quỳnh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
 • Email: quynh.truongtruc@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn tổng quát
Facebook Instagram Youtube image