Giảng viên – Nhân viên

Ngô Thị Phương Hồng
Phó Trưởng Khoa Ngôn Ngữ - Văn hoá Quốc tế - Trường Đại học Hoa Sen
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Email: hong.ngothiphuong@hoasen.edu.vn
Hồ Thị Mỹ Linh
Phó Trưởng Khoa Ngôn Ngữ - Văn hoá Quốc tế - Trường Đại học Hoa Sen
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: linh.hothimy@hoasen.edu.vn
Huỳnh Văn Tài
Giám đốc Chương trình MA
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Ngữ văn
 • Email: tai.huynhvan@hoasen.edu.vn
Trần Quang Hải
Giám đốc Chương trình Anh văn Tổng quát
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
 • Email: hai.tranquang@hoasen.edu.vn
Trần Thị Cẩm Tú
Giám đốc Chương trình Ngoại ngữ 2
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Giáo dục Hán ngữ quốc tế
 • Email: tu.tranthicam@hoasen.edu.vn
Hồ Phương Nguyệt Ánh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Giáo dục truyền thông
 • Email: anh.hophuongnguyet@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Lê Đào Thanh Bình An
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: an.ledaothanhbinh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Trần Ngọc Dung
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sỹ
 • Lĩnh vực: Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: dung.tranngoc@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Trần Văn Dương
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ học
 • Email: duong.tranvan@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
John Basihan Bayarong
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Quản Trị Kinh doanh
 • Email: john.bayarong@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Biện Thị Thanh Mai
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: mai.bienthithanh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Trịnh Bình Thanh Sơn
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Truyền Thông trong Giáo Dục
 • Email: son.trinhbinhthanh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Nguyễn Văn Chương
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ ứng dụng
 • Email: chuong.nguyenvan@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Nguyễn Chí Duy Khương
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ học
 • Email: khuong.nguyenchiduy@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Võ Thị Kiều Loan
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: loan.vothikieu@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Bùi Yến Ngọc
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Khoa học Xã hội và Nhân Văn
 • Email: ngoc.buiyen@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Nguyễn Thị Thanh Phương
Giảng viên
Ngô Thị Thanh Thanh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
 • Email: thanh.ngothithanh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Nguyễn Thị Thanh Thế
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: the.nguyenthithanh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Nguyễn Hương Anh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh
 • Email: anh.nguyenhuong@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
Hoàng Tô Thư Dung
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: dung.hoangtothu@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
Nguyễn Thị Thanh Hồng
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: hong.nguyenthithanh@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng dạy: General English
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
Nguyễn Ngọc Thiên Nam
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: nam.nguyenngocthien@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
Võ Minh Nhã
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh
 • Email: nha.vominh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
Võ Thị Bích Phương
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh
 • Email: phuong.vothibich@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
Nguyễn Thùy Truyên
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Sư phạm
 • Email: truyen.nguyenthuy@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
Nguyễn Văn Pháp
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Chính trị học và Giáo dục thực hành
 • Email: phap.nguyenvan@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngoại ngữ 2
Võ Thị Tâm Phúc
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Ngoại ngữ Pháp văn
 • Email: phuc.vothitam@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngoại ngữ 2
Vương Ngọc Tiền
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Giáo Dục _ Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: tien.vuongngoc@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh Văn Tổng Quát
Thái Ngọc Sơn
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: son.thaingoc@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn Ngữ Anh – Song Bằng
Trần Nhật Linh Chi
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: chi.trannhatlinh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn Ngữ Anh – Song Bằng
Bùi Ngọc Quế Anh
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (TESOL)
 • Email: anh.buingocque@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh Văn Tổng Quát

 

Trần Khánh An
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
 • Email: an.trankhanh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh Văn Tổng Quát
Trương Trúc Quỳnh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
 • Email: quynh.truongtruc@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn tổng quát
Trần Nguyễn Hoài Phương
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Giáo dục – Giảng dạy Tiếng Anh
 • Email: phuong.trnguyenhoai@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn tổng quát
Trà Thanh Tuấn
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Teaching English of Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: tuan.trathanh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Nguyễn Thị Phương Nam
Thư ký khoa về Hành chính
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Lĩnh vực: Quản trị nhân lực
 • Email: nam.nguyenthiphuong@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Văn phòng khoa
Bùi Mỹ Tiên
Thư ký khoa về Học vụ
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Lĩnh vực: Quản trị nhân lực
 • Email: tien.buimy@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Văn phòng khoa
Trần Thị Ngọc Oanh
Chuyên viên Khảo thí
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: oanh.tranthingoc@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn tổng quát
Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên
Chuyên viên Cố vấn học tập
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: duyen.nguyenhoangmy@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Văn phòng khoa
Lâm Tú Anh
Chuyên viên Học vụ
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: anh.lamtu@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn tổng quát
Trần Ngọc Minh Thư
Chuyên viên Khảo thí
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: thu.tranngocminh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn tổng quát
Lê Bích Ngân
Chuyên viên Khảo thí - Giáo vụ
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: ngan.lebich@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Văn phòng khoa
Lê Ngọc Yến Phương
Chuyên viên Truyền thông - Trải nghiệm Sinh viên
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: phuong.lengocyen@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Văn phòng khoa
Facebook Instagram Youtube image