Đại học Hoa Sen

Giảng viên – Nhân viên

PGS.TS. PHẠM THỊ HƯƠNG
Trưởng Khoa Ngôn Ngữ - Văn hoá Quốc tế - Trường Đại học Hoa Sen
 • Học hàm – Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 • Email: huong.phamthi@hoasen.edu.vn
TS. HUỲNH VĂN TÀI
Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Ngữ văn
 • Email: tai.huynhvan@hoasen.edu.vn
TS. BÙI YẾN NGỌC
Giám đốc Chương trình Ngôn ngữ Anh
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Khoa học Xã hội và Nhân Văn
 • Email: ngoc.buiyen@hoasen.edu.vn
ThS. TRẦN QUANG HẢI
Giám đốc Chương trình Anh văn Tổng quát
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
 • Email: hai.tranquang@hoasen.edu.vn
ThS. TRẦN THỊ CẨM TÚ
Giám đốc chương trình Ngôn ngữ Trung Quốc và chương trình Ngoại ngữ 2
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Giáo dục Hán ngữ quốc tế
 • Email: tu.tranthicam@hoasen.edu.vn
TS. LÊ ĐÀO THANH BÌNH AN
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: an.ledaothanhbinh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
TS. NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG
Giảng viên
TS. TRẦN VĂN DƯƠNG
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ học
 • Email: duong.tranvan@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
ThS. HỒ PHƯƠNG NGUYỆT ÁNH
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Giáo dục truyền thông
 • Email: anh.hophuongnguyet@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
ThS. TRẦN NGỌC DUNG
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sỹ
 • Lĩnh vực: Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: dung.tranngoc@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
ThS. JOHN BASIHAN BAYARONG
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Quản Trị Kinh doanh
 • Email: john.bayarong@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
ThS. BIỆN THỊ THANH MAI
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: mai.bienthithanh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
ThS. TRỊNH BÌNH THANH SƠN
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Truyền Thông trong Giáo Dục
 • Email: son.trinhbinhthanh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
ThS. NGUYỄN VĂN CHƯƠNG
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ ứng dụng
 • Email: chuong.nguyenvan@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
TS. NGUYỄN CHÍ DUY KHƯƠNG
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ học
 • Email: khuong.nguyenchiduy@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
ThS. VÕ THỊ KIỀU LOAN
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: loan.vothikieu@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
ThS. NGÔ THỊ THANH THANH
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
 • Email: thanh.ngothithanh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
ThS. NGUYỄN THỊ THANH THẾ
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: the.nguyenthithanh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
ThS. NGUYỄN HƯƠNG ANH
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh
 • Email: anh.nguyenhuong@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
ThS. HOÀNG TÔ THƯ DUNG
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: dung.hoangtothu@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
ThS. NGUYỄN THỊ THANH HỒNG
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: hong.nguyenthithanh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
ThS. NGUYỄN NGỌC THIÊN NAM
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: nam.nguyenngocthien@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
ThS. VÕ MINH NHÃ
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh
 • Email: nha.vominh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
ThS. VÕ THỊ BÍCH PHƯƠNG
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh
 • Email: phuong.vothibich@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
ThS. VÕ THỊ TÂM PHÚC
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Ngoại ngữ Pháp văn
 • Email: phuc.vothitam@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngoại ngữ 2
ThS. VƯƠNG NGỌC TIỀN
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Giáo Dục _ Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: tien.vuongngoc@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
ThS. THÁI NGỌC SƠN
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: son.thaingoc@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn Ngữ Anh
ThS. TRẦN NHẬT LINH CHI
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: chi.trannhatlinh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn Ngữ Anh
ThS. BÙI NGỌC QUẾ ANH
Giảng Viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (TESOL)
 • Email: anh.buingocque@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát

 

ThS. TRƯƠNG TRÚC QUỲNH
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
 • Email: quynh.truongtruc@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
ThS. TRẦN NGUYỄN HOÀI THƯƠNG
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Giáo dục – Giảng dạy Tiếng Anh
 • Email: phuong.trnguyenhoai@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn Tổng quát
ThS. TRÀ THANH TUẤN
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Teaching English of Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Email: tuan.trathanh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Ngôn ngữ Anh
Cử nhân NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NAM
Thư ký khoa về Hành chính
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Lĩnh vực: Quản trị nhân lực
 • Email: nam.nguyenthiphuong@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Văn phòng khoa
Cử nhân BÙI MỸ TIÊN
Thư ký khoa về Học vụ
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Lĩnh vực: Quản trị nhân lực
 • Email: tien.buimy@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Văn phòng khoa
Cử nhân TRẦN THỊ NGỌC OANH
Chuyên viên Khảo thí
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: oanh.tranthingoc@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn tổng quát
Cử nhân NGUYỄN HOÀNG MỸ DUYÊN
Chuyên viên Cố vấn học tập
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: duyen.nguyenhoangmy@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Văn phòng khoa
Cử nhân LÂM TÚ ANH
Chuyên viên Học vụ
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: anh.lamtu@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn tổng quát
Cử nhân TRẦN NGỌC MINH THƯ
Chuyên viên Khảo thí
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: thu.tranngocminh3369@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Chương trình Anh văn tổng quát
Cử nhân LÊ BÍCH NGÂN
Chuyên viên Khảo thí
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: ngan.lebich@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Văn phòng khoa
Cử nhân LÊ NGỌC YẾN PHƯƠNG
Chuyên viên Truyền thông - Trải nghiệm Sinh viên
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: phuong.lengocyen@hoasen.edu.vn
 • Thuộc Văn phòng khoa
Facebook Youtube Tiktok Zalo