Tổ chức khoa

Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa Quốc tế  có 5 chương trình, gồm: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Anh – Song Bằng, Nhật Bản học, Ngoại ngữ 2 và Anh văn tổng quát
Dưới đây lần lượt là Sơ đồ tổ chức của từng chương trình:

Facebook Instagram Youtube image