Cảm nhận và chia sẻ

Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa Quốc tế có 2 bộ môn, gồm: Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Anh – Mỹ (Department of English-American Language and Culture), và Bộ môn Anh văn tổng quát (General English Department).

Dưới đây lần lượt là Cảm nhận và Chia sẻ của giảng viên, bộ phận hỗ trợ đào tạo và phục vụ các dịch vụ, người học, và/ hoặc phụ huynh dành cho các hoạt động đào tạo và phục vụ cộng đồng của từng mỗi bộ môn:

Cảm nhận và Chia sẻ của giảng viên, bộ phận hỗ trợ đào tạo và phục vụ các dịch vụ, người học, và/hoặc phụ huynh của Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Anh – Mỹ

Cảm nhận và Chia sẻ của giảng viên, bộ phận hỗ trợ đào tạo và phục vụ các dịch vụ, người học, và/ hoặc phụ huynh của Bộ môn Anh văn tổng quát:

Facebook Instagram Youtube image