Đại học Hoa Sen

Cảm nhận và chia sẻ

Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa Quốc tế có 2 chương trình, gồm: chương trình Ngôn ngữ Anh và chương trình Anh văn tổng quát.

Dưới đây lần lượt là Cảm nhận và Chia sẻ của sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên hoặc phụ huynh dành cho các hoạt động đào tạo và phục vụ cộng đồng của từng chương trình.

Cảm nhận và Chia sẻ của sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên hoặc phụ huynh dành cho các hoạt động đào tạo và phục vụ cộng đồng chương trình Ngôn ngữ Anh.

Cảm nhận và Chia sẻ của giảng viên, bộ phận hỗ trợ đào tạo và phục vụ các dịch vụ, người học, và/ hoặc phụ huynh của Chương trình Anh văn tổng quát:

Facebook Youtube Tiktok Zalo