Đại học Hoa Sen – HSU

10 sự kiện tiêu biểu về giáo dục và đào tạo năm 2012

Báo Giáo dục&Thời đại (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vừa công bố 10 sự kiện tiêu biểu về giáo dục và đào tạo năm 2012. Dưới đây là 10 sự kiện:

1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Bộ GD-ĐT

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo đối với sự phát triển của đất nước, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Giáo dục là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Tổng Bí thư mong muốn Bộ GD-ĐT làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp… nỗ lực hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng cao cả mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó – chăm lo sự nghiệp trồng người.

2. Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

Kết luận nêu rõ phương hướng chủ yếu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, với các nhiệm vụ cơ bản là: quán triệt và thể hiện bằng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, phải đi trước và được đầu tư trước; triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh, thành và bộ, ngành; một số nhiệm vụ cụ thể khác về giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học và giáo dục đại học.

3. Luật Giáo dục đại học được thông qua

Ảnh minh họa: Minh Nhật/PNO

Ngày 2/7/2012, Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 06/2012/L-CTN công bố Luật Giáo dục đại học đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2013. Luật Giáo dục đại học được ban hành là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động giáo dục đại học, đổi mới quản lý giáo dục đại học, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học.

Xem tiếp tại đây

Theo Vĩnh Duy

(Nguồn: Phụ Nữ Online, 2/1/2013)

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo