Đại học Hoa Sen

Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng:

+ Hướng dẫn Tìm kiếm tài liệu trên hệ thống mục lục trực tuyến (OPAC):

+ Hướng dẫn Tìm kiếm tài liệu trên Thư viện số:

  • Link Hướng dẫn bằng clip: 

Phần 1: https://youtu.be/3EaTvh9-NQg?si=iEt-3RzK82iEJjFF

Phần 2: https://youtu.be/97u5-jBqDLg?si=cgqrnZyGKdr0qGW-

Facebook Youtube Tiktok Zalo