Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng:

+ Hướng dẫn Tìm kiếm tài liệu trên hệ thống mục lục trực tuyến (OPAC):

+ Hướng dẫn Tìm kiếm tài liệu trên Thư viện số:

  • Link Hướng dẫn bằng clip: 

Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=N90MCujz3cM

Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=2JJjj7IQWP8

Facebook Instagram Youtube image