Nộp hồ sơ

MBA – Đăng Ký Môn Học: Chiến Lược Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Hành Vi Tổ Chức

Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Chiến lược quản trị nguồn nhân lực và Hành vi tổ chức, chương trình MBA, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022.

Chiến lược QT nguồn nhân lực và Hành vi tổ chức 

(MBA HỌC KỲ 2141)

Thông tin đăng ký môn học Quản trị nhân sự và hành vi tổ chức, chương trình MBA trong học kỳ này như sau:

  • Tên môn học: Chiến lược quản trị nguồn nhân lực và Hành vi tổ chức
  • Mã môn học: MBA502SV01        
  • Giảng viên: TS. Nguyễn Thế Khải (TS. Quản trị Kinh doanh, Louisiana Tech University, Hoa Kỳ)
  • Số tín chỉ tích lũy: 3
  • Khối kiến thức: Khối kiến thức cơ sở (Bắt buộc – Chương trình MBA K9)
  • Học phần tương đương với chương trình cũ: QT533SV01 – Quản trị nguồn nhân lực
  • Hình thức học: trực tuyến đến khi có thông báo mới của thành phố

Lịch học: 

Tháng/năm

Ngày

Thời gian học

11/2021

9

11

16

18

18:30 – 21:00

Tối thứ 3, 5

23

25

30

 

12/2021

2

7

9

 

 

>> Đăng ký học phần: Chiến lược quản trị nguồn nhân lực và Hành vi tổ chức

Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến 17:00 ngày 29/10/2021

Học viên lưu ý đăng ký học phần đúng hạn. Các link đăng ký môn học sẽ được đóng sau khi hết thời hạn đăng ký môn học.

Để hỗ trợ về việc đăng ký môn học, vui lòng liên hệ Chuyên viên phụ trách học vụ Đoàn Hữu Hiệu: hieu.doanhuu@hoasen.edu.vn