Đại học Hoa Sen – HSU

INTERCULTURAL COMMUNICATION HIGHWAY CONFERENCE

Giao tiếp là một quá trình hoạt động cần trong xã hội từ ngàn xưa để chúng ta trao đổi thông tin giữa người nói và người nghe nhằm đạt được một mục đích nào đó của chúng ta.

Chúng ta đang trong giai đoạn hội nhập. Và do đó, ngày càng có nhiều người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, học tập, du lịch … tại nước ta. Việc giao tiếp, đặc biệt là bằng tiếng Anh, giữ vai trò cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.

Dù giao tiếp bằng tiếng Anh, giao tiếp quốc tế sẽ có mối liên hệ của nhiều người sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ngôn ngữ được tạo ra từ truyền thống, văn hóa, lịch sử, tư duy … của người bản ngữ. Như vậy, không thể không nói đến văn hóa.

Với mục đích giới thiệu tầm ảnh hưởng của văn hóa trong trong giao tiếp, Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Anh/Mỹ, Khoa Ngoại ngữ của Đại học Hoa Sen tổ chức buổi hội thảo: INTERCULTURAL COMMUNICATION HIGHWAY

INTERCULTURAL COMMUNICATION HIGHWAY

For years communication is a process necessary for us to exchange information between the partners in every society in order to reach our target.

We are in the age of integrating. And so, there are more and more foreigners to come to our country for living, doing business, learning, travelling … Communication, especially by English, keeps an important role in the daily life.

Although communicating by English, international communication has concerned to a lot of people with their own languages. As we know, language is created based on traditional habits, history, culture, and thought … of the native users. We cannot avoid talking about culture.

With the target to introduce the effect of culture on communication, the Department of English/American Language and Culture, Faculty of Foreign Languages (Hoa Sen University) is going to organize a workshop. The details are as follows:

Nội dung hội thảo / Content of the workshop:

Chủ đề/ Topic: INTERCULTURAL COMMUNICATION HIGHWAY
Diễn giả/ Speaker: John Stiles, Ph.D. – International Speaker/Author

Having traveled to over 70 countries on all 7 continents, Dr. John Stiles will equip us with cultural tools and relational skills to negotiate the ever-expanding multicultural landscape of our rapidly changing world. (Visit speaker website)

Thời gian/ Time: 08:00 am – 10:00 am Thứ Bảy, ngày 08/12/18 (Saturday morning, December 8, 2018)
Phòng/ Room: 204
Địa điểm/ Venue: Hoa Sen University, No. 08 Nguyễn Văn Tráng, District I, Ho Chi Minh City

Ngôn ngữ sử dụng/ Language spoken: English
Vào cửa tự do (Hoàn toàn miễn phí tham dự). / NO Entrance Fees

After the workshop, you are cordially invited to attend the launching ceremony of STESOL founded by Association of Vietnam’s Universities and Colleges at Hoa Sen University (10:15 AM – 11:30 AM)

Facebook Youtube Tiktok Zalo