Đại học Hoa Sen

Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Đây là cơ sở dữ liệu toàn văn về tài liệu KH&CN Việt Nam, do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Hiện tại, Cơ sở dữ liệu này có trên 200.000 biểu ghi, trong đó trên 120.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF. CSDL này được cập nhật hàng tuần, trung bình mỗi năm cập nhật mới trên 11.000 tài liệu.

Facebook Youtube Tiktok Zalo