Nộp hồ sơ

Quy trình và hướng dẫn thủ tục Bảo vệ đề cương Luận văn Thạc sĩ | ĐH Hoa Sen

Hướng dẫn quy trình và thủ tục Bảo vệ đề cương Luận văn Thạc sĩ dành cho Học viên các chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (MAT) tại Viện Sau Đại học & Lãnh đạo, Trường Đại học Hoa Sen.

>> Hướng dẫn Quy chuẩn viết báo cáo, tiểu luận, luận văn tốt nghiệp cho học viên Thạc sĩ tại Trường Đại học Hoa Sen
>> Quy trình và hướng dẫn thủ tục bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

>> Rubrick chấm điểm đề cương luận văn của ngành Quản trị Kinh doanh (MBA)

>> Rubrick chấm điểm đề cương luận văn của ngành Ngôn ngữ Anh (MAE)

STTThời gianNội dung công việcNgười thực hiệnHồ sơ liên quan
1Theo Kế hoạch năm học của BP. Đào tạo Viện SĐH&LĐ– Thông báo kế hoạch tổ chức Hội đồng bảo vệ đề cương tới học viên (email, website…)

– Cung cấp thông tin điều kiện bảo vệ đề cương và các biểu mẫu liên quan cho học viên.

– Đề xuất hướng nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn (Mẫu 01)

– File 02: Mẫu Đề cương luận văn (MBA/MAT hoặc MAE)

– Gửi form đăng ký để học viên xác nhận đăng ký tham gia bảo vệ đề cương.

** Điều kiện bảo vệ đề cương: Đã đạt tích lũy tối thiểu 30 tín chỉ (bao gồm học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học3 học phần trong khối Kiến thức chuyên ngành bắt buộc trong chương trình Đào tạo.)
Viện Sau Đại học & Lãnh đạoMẫu 01: Đăng ký đề tài luận văn tốt nghiệp

220 NGÀY trước ngày dự kiến tổ chức Hội đồng– Đăng ký và cung cấp thông tin trên các form đăng ký của Viện SĐH&LĐ.

– Gửi các biểu mẫu đầy đủ chữ ký (của Giảng viên hướng dẫn và học viên) cho chuyên viên phụ trách trước khi thời gian đăng ký kết thúc, trong đó:
** Mẫu 01: 01 bản (nộp cả bản cứng và bản mềm)
** Mẫu 02: chỉ nộp bản mềm (file pdf)


– Chuẩn bị slide báo cáo bảo vệ đề cương (file Powerpoint – không cần gửi cho Viện SĐH&LĐ)
Học viênFile 02: Mẫu Đề cương luận văn (MBA/MAT hoặc MAE)

Hướng dẫn Quy chuẩn viết báo cáo, tiểu luận, luận văn tốt nghiệp cho học viên Thạc sĩ tại Trường Đại học Hoa Sen

Mẫu PPT theo Hệ thống nhận diện của Trường Đại học Hoa Sen

315 NGÀY trước ngày dự kiến tổ chức Hội đồng– Kiểm tra hồ sơ học viên, lập danh sách học viên đủ điều kiện để tham gia Hội đồng và trình Giám đốc chương trình phê duyệt. Trường hợp học viên không đủ điều kiện, thông báo cho học viên và rút tên ra khỏi danh sách tham gia bảo vệ đợt này.

– Căn cứ đề tài và giảng viên hướng dẫn, Giám đốc chương trình đề xuất thành viên tham gia Hội đồng đánh giá đề cương để làm Quyết định.

– Gửi Đề cương chi tiết của học viên cho các thành viên trong Hội đồng.

– Lập kế hoạch chi tiết, ấn định thời gian tổ chức Hội đồng và gửi thông tin đến học viên cũng như tất cả thành viên Hội đồng.
Viện Sau Đại học & Lãnh đạo Quyết định Thành lập HĐ Đề cương
4Ngày tổ chức Hội đồngHội đồng đánh giá đề cương luận văn:
– Học viên theo thứ tự trình bày trong thời gian quy định (20 phút) và trả lời các câu hỏi cũng như tiếp nhận các góp ý của Hội đồng đưa ra.

– Sau khi tất cả học viên đã trình bày, Hội đồng thảo luận ý kiến và công bố kết quả cho học viên. Đối với các học viên có học phần Báo cáo chuyên đề trong CTĐT, Hội đồng căn cứ các tiêu chí và chấm điểm cho học viên để lấy điểm tích lũy tín chỉ.

– Thư ký Hội lập biên bản buổi báo cáo với đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội động để lưu trữ.
Thành viên Hội đồng & Học viênBiên bản báo cáo Hội đồng đề cương
515 NGÀY sau khi Hội đồng kết thúc– Gửi form thông tin cho những học viên có kết quả đạt để xác nhận và cập nhật thông tin đề tài nghiên cứu sau khi đã điều chỉnh theo góp ý của Hội đồng.

– Chuyên viên phụ trách sẽ căn cứ kết quả và thông tin học viên gửi lại để làm Quyết định giao đề tài và Giảng viên hướng dẫn.
Viện Sau Đại học & Lãnh đạo Quyết định V/v Giao đề tài và phân công GVHD
image