Lịch GV hỗ trợ học tập cho SV

Lịch GV hỗ trợ học tập cho SV
STT TÊN GIẢNG VIÊN TẠI NVT (P. GV) TẠI QT2 (P. 105) Chuyên hướng dẫn
1 Lữ Văn Tuấn   MON & FRI: 13:30-15:30 any academic skills; IELTS
2 Nguyễn Thị Tôn Nữ Phượng Linh   TUE: 13:00-15:00 reading and writing skills; ELT-related courses
3 Trần Ngọc Dung   WED: 09:50-11:50 academic writing
4 Nguyễn Chí Duy Khương   MON: 11:50-13:50 Project 1; graduation intership
5 Trần Ngọc Tiến   WED: 08:00-10:00 reading; writing; IELTS; research skills
6 Christopher Denis Delacour FRI: 10:00-12:00   career counselling; research skills; soft skills; communication
7 Trần Văn Dương THU: 13:30-16:00   academic writing
8 Lê Mộng Diễm Hằng MON & WED: 07:00-08:00   writing; IELTS
9 Michelle O’Connor   MON & FRI: 07:00-09:30 any academic skills
10 Nguyễn Quang Tiến   TUE: 13:30-15:30 academic writing
11 Lê Hữu Châu FRI: 09:00-11:00   BE-related subjects
12 Ngô Thị Thanh Thanh   WED or SAT: 13:00-15:00 linguistics and ELT-related subjects
13 Nguyễn Văn Chương   TUE: 08:30-10:30 business and academic writing

 

image