Thư viện số Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Thư viện số Trường Đại học Luật, Đại học Huế là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập miễn phí đến hơn 200 tài liệu điện tử thuộc lĩnh vực Luật. Các tài liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu này có thể đọc trực tuyến hoặc tải miễn phí dưới pdf.

image