Open Access Theses and Dissertations

Open Access Theses and Dissertations: Đây là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập miễn phí đến gần 5 triệu luận văn luận án thuộc nhiều lĩnh vực như: Kỹ thuật, khoa học máy tính và truyền thông, khoa học, tin học, công nghệ thông tin và truyền thông, khoa học máy tính, tâm lý học,… của hơn 1.100 trường đại học, cao đẳng trên thế giới. Các luận văn, luận án trên CSDL này có thể đọc trực tuyến hoặc tải miễn phí về.

Facebook Instagram Youtube image