Đại học Hoa Sen

Quy trình

Quy trình phòng Đào tạo đại học (Lưu ý: tài liệu chỉ cho phép các thành viên của Phòng Đào tạo đại học được xem, sử dụng tài khoản gmail của trường)

     1. Bộ phận Học vụ – Hỗ trợ sinh viên

     2. Bộ phận Kế hoạch – Giáo vụ

     3. Bộ phận Khảo thí – Tuyển sinh

Facebook Youtube Tiktok Zalo