Giới thiệu

Chức năng - Nhiệm vụ
CHỨC NĂNG Phòng Đào tạo Đại học là đơn vị tham mưu, giúp việc cho BGH, đồng thời là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ về công tác đào tạo đại học, thực hiện việc xây dựng, phát triển, quản lý chương trình đào tạo chính quy ở bậc đại học, đảm bảo quá trình tổ chức đào tạo của Trường được vận hành đúng theo các quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường 2. NHIỆM VỤ 2.1 Tham mưu cho Ban Giám Hiệu Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về học...
image image image image