Thông báo Thi – Kiểm tra

  1. Thông báo danh sách sinh viên bị cấm thi cuối kỳ Học phần Lý luận chính trị (30 tiết) Học kỳ 2 năm học 2022 – 2023
  2. Danh sách sinh viên dự thi Speaking EII3, EII4 HK 2 NH 2022-2023
  3. Danh sách sinh viên dự thi Written EII3, EII4 HK 2 NH 2022-2023
  4. Lịch thi cuối kỳ HK 2_NH 2022-2023 (môn LLCT 30 tiết)
  5. Thông báo về việc dạy – học – kiểm tra – thi Học kỳ 2 Năm học 2022 – 2023
  6. Thông báo và Danh sách sinh viên bị cấm thi học phần EII 3, 4 – Học kỳ 2 năm học 2022 – 2023
image image image image