Đại học Hoa Sen

Thông báo Thi – Kiểm tra

 1. Lịch thi Cuối kỳ Written EII 4,5 HK 2 Năm học 2023-2024
 2. Lịch thi Cuối kỳ Speaking EII 4,5 HK 2 Năm học 2023-2024
 3. Danh sách thi Cuối kỳ Written EII 2 HK 2 Năm học 2023-2024
 4. Danh sách thi Cuối kỳ Speaking EII 2 HK 2 Năm học 2023-2024
 5. Lịch thi Cuối kỳ Written EII 2 HK 2 Năm học 2023-2024
 6. Lịch thi Cuối kỳ Speaking EII 2 HK 2 Năm học 2023-2024
 7. Danh sách lịch thi và danh sách sinh viên dự thi Toeic ngày 20/5/2024
 8. Thông báo số 27 Về việc đăng ký thi Toeic lấy chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 20/5/2024 HK 2 NH 2023-2024
 9. Lịch thi và danh sách sinh viên dự thi Toeic ngày 15.4.2024
 10. Danh sách thi cuối kỳ học phần Tiếng Anh – Written test học kỳ Tết_ Năm học 2023 – 2024 (EII 4, EII 5)
 11. Danh sách thi cuối kỳ học phần Tiếng Anh – Speaking test học kỳ Tết_ Năm học 2023 – 2024 (EII 4, EII 5)
 12. Thông báo số 17 Về việc đăng ký thi Toeic lấy chuẩn đầu ra tiếng Anh Đợt 2 HK Tết NH 2023-2024
 13. Lịch thi và danh sách sinh viên dự thi Toeic HK 1 Năm học 2023 – 2024 (thi từ ngày 07/03 đến ngày 10/03/2024)
 14. Lịch thi cuối kỳ học phần Tiếng Anh – Speaking test học kỳ Tết_ Năm học 2023 – 2024 (EII 4, EII 5)
 15. Lịch thi cuối kỳ học phần Tiếng Anh – Written test học kỳ Tết_ Năm học 2023 – 2024 (EII 4, EII 5)
 16. Lịch thi Cuối kỳ Học kỳ Tết Năm học 2023-2024 (HK 23.1B)
 17. Thông báo số 11 Về việc đăng ký thi Toeic lấy chuẩn đầu ra tiếng Anh Đợt 1 HK1 NH 2023-2024
 18. DSSV dự thi Speaking cuối kỳ EII3 HK 1 NH 2023_2024 (Tân sinh viên Khóa 23)
 19. DSSV dự thi Written cuối kỳ EII3 HK 1 NH 2023_2024 (Tân sinh viên Khóa 23)
 20. Danh sách sinh viên dự thi cuối Học kỳ 1 Năm học 2023-2024 khóa TSV 2023
 21. Danh sách sinh viên bị cấm thi cuối Học kỳ 1 Năm học 2023-2024 Học phần tân sinh viên Khóa 2023
 22. DSSV dự thi Speaking cuối kỳ EII2 GĐ 2 HK 1 NH 2023_2024
 23. DSSV dự thi Witten cuối kỳ EII2 GĐ 2 HK 1 NH 2023_2024
 24. Lịch thi cuối kỳ Speaking EII 2 Học kỳ 1 Năm học 2023-2024
 25. Lịch thi cuối kỳ Written EII 2 Học kỳ 1 Năm học 2023-2024
 26. Lịch thi cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2023-2024 (khóa 2022 trở về trước)
 27. Lịch thi học phần triết học và kinh tế chính trị Mác – Lênin cuối kỳ học kỳ năm học 2023 – 2024
 28. Danh sách sinh viên dự thi cuối kỳ Written học phần EII 1,2 Học kỳ 1 Năm học 2023-2024
 29. Danh sách sinh viên dự thi cuối kỳ Speaking học phần EII 1,2 Học kỳ 1 Năm học 2023-2024
 30. Lịch thi cuối kỳ học phần Tiếng Anh – Written Test Học kỳ 1_Năm học 2023-2024 EII 1,EII 2 GĐ 1
 31. Lịch thi, danh sách sinh viên dự thi và hướng dẫn quy định thi TOIEC ngày 18,19-11-2023
 32. Thông báo 71 Về việc đăng ký thi lấy chứng chỉ TOEIC làm Chuẩn đầu ra tiếng Anh
 33. Thông báo số 66 Về việc thực hiện đánh giá liên tục – Kiểm tra – Thi Học kỳ 1 Năm học 2023-2024
 34. Thông báo số 60 Về việc tổ chức thi để xét miễn môn và công nhận chuẩn đầu ra cho sinh viên đợt 2
Facebook Youtube Tiktok Zalo