Thông báo Đăng ký học phần

  1. Thông báo về việc ĐKHP và đóng học phí HK Hè (2022-2023)
  2. Thông báo điều chỉnh KHHT-CN để ĐKMH-Online HK Hè NH 2022-2023
  3. Thông báo hướng dẫn SV khóa 2022 sử dụng phần mềm lập Kế hoạch học tập cá nhân (KHHT-CN) và Đăng ký học phần online (ĐKHP-online)
  4. Thông báo về việc ĐKHP và đóng học phí HK 2 (2022-2023)
  5. Thông báo Mốc thời gian Đăng ký Học phẩn Bổ sung Online lần 2 HK2 Năm học 2022-2023
  6. Hướng dẫn đăng ký HP và lập kế hoạch học tập cá nhân cho Sinh viên
image image image image