Quy chế, quy định

(Lưu ý: Tài liệu chỉ cho phép các thành viên trong danh sách Cố vấn học tập trực thuộc các Khoa được xem)

1. Quy chế cố vấn học tập

2. Quy chế đào tạo

3. Quy định về học & chuẩn đầu ra tiếng Anh

Áp dụng cho Sinh viên các ngành không chuyên ngữ

4. Quy định chuẩn đầu ra dành cho SV ngành Ngôn ngữ Anh

5. Quy định về ngoại ngữ 2 trong chương trình đào tạo

6. Quy định khác

image image image image