Văn bản – Biểu mẫu

Quy chế
QUY CHẾ ĐÀO TẠO Quy chế cố vấn học tập năm 2022 Quy chế CVHT ban hành kèm theo quyết định số 2791 – QĐ-ĐHHS Quy chế đào tạo trình độ Đại học (Áp dụng từ khóa 2021 trở đi) Quy chế đào tạo trình độ Đại học (Khóa 2021 trở đi) Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Áp dụng từ khóa 2020 trở về trước) Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Khóa 2020 trở về trước QUY CHẾ THI / KIỂM TRA Quy chế tổ chức thi và Quản lý điểm Thông báo...
Quy định
QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIÁO VỤ Quy định hướng dẫn việc thực hiện giảng dạy dành cho giảng viên Quy định về giảng dạy trong các ngày nghỉ lễ và Tuần dự trữ QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN Năm học 2021 – 2022 Hướng dẫn về cách ĐKMH và đóng học phí năm học 2021 – 2022 Thông báo Mốc thời gian ĐKMH và các qui định liên quan ĐKMH HK hè (2021-2022) QUY ĐỊNH HỌC TIẾNG ANH VÀ NGOẠI NGỮ HAI Quy định học và Chuẩn đầu ra tiếng Anh (Áp dụng với các ngành không chuyên...
Quy trình
Quy trình phòng Đào tạo đại học (Lưu ý: tài liệu chỉ cho phép các thành viên của Phòng Đào tạo đại học được xem, sử dụng tài khoản gmail của trường)      1. Bộ phận Học vụ – Hỗ trợ sinh viên Quy trình công nhận hoàn thành chương trình giáo dục thể chất năm 2022 Quy trình lập báo cáo và theo dõi sĩ số sinh viên năm 2022 Quy trình phân công cố vấn học tập năm 2022 Quy trình tiếp nhận và trả kết quả duyệt đơn học vụ sinh viên năm 2022 Quy trình...
image image image image