Xây dựng hoạt động phát triển năng lực hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi

Mô tả: Năng lực hợp tác là nhiệm vụ phát triển quan trọng ở lứa tuổi mẫu giáo. Việc tương tác của trẻ với người khác nói chung và bạn đồng trang lứa nói riêng được Vygotsky chứng minh là kích thích sự phát triển ở trẻ (Fawcett & Garton, 2005). Nhu cầu nói trên cũng được thể hiện rõ trong chương trình Giáo dục Mầm non Việt Nam ban hành ngày 25/07/2009. Mặc dù vậy, vấn đề này vẫn chưa được quan tâm phát triển một cách cụ thể và hiệu quả. Bằng việc sử dụng Liệu pháp Nghệ thuật, vốn bao hàm các nguyên lý nhân văn, sáng tạo, hóa giải xung đột cảm xúc, nuôi dưỡng sự ý thức cá nhân,v.v. nghiên cứu này hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống các hoạt động để xây dựng, gìn giữ và phát huy năng lực hợp tác của trẻ 5-6 tuổi. Với nghiên cứu này, lần đầu tiên cơ sở lý luận về năng lực hợp tác của trẻ mầm non được hệ thống hóa và phân tích rõ ràng, khoa học, năng lực hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi dựa trên nền tảng liệu pháp Nghệ thuật được thiết kế. Điều này góp phần giải quyết khó khăn của giáo viên mầm non trong việc thiết kế hoạt động cho chương trình giáo dục, cũng như đóng góp về nền tảng lý luận cho các chương trình đào tạo Tâm lý học và Giáo dục Mầm non.

Facebook Instagram Youtube image