Biểu mẫu

Các biểu mẫu cần thiết:

Thủ tục đề nghị bảo vệ luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

  1. Đơn đề nghị bảo vệ luận văn (Mẫu 08)
  2. Cam kết liêm chính học thuật (có trong mẫu 07)
  3. Trích yếu thông tin về luận văn (Mẫu 09)
  4. Lý lịch khoa học của học viên (Mẫu 10)
  5. Luận văn (06 bản in + 1 bản điện tử) (Mẫu 07)
  6. Nhận xét của GVHD (Mẫu 11)
  7. 05 bản đánh giá đề tài dành cho thành viên hội đồng (Mẫu 12)
  8. Giấy xác nhận hoàn thành trách nhiệm về tài chính và các trách nhiệm khác (Mẫu 13)
  9. Tài liệu minh chứng kết quả NC ứng dụng hoặc thông tin xuất bản trên tạp chí KH chuyên ngành (Nếu có)
image