Giảng viên – Nhân viên

Phan Vo Minh Thang
Phan Võ Minh Thắng
Q. Trưởng Khoa
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ – Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: thang.phanvominh[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Quản trị chiến lược, Quản trị vận hành doanh nghiệp, Hành vi tổ chức
 • Thuộc bộ môn: Ban chủ nhiệm khoa
Nguyễn Thùy Giang
Giám đốc Chương trình Quản trị Nhân lực & Quản trị Văn phòng
 • Học hàm – Học vị: Thạc sỹ – Swinburne University of Technology, Australia
 • Lĩnh vực: Kinh doanh Quốc tế
 • Email: giang.nguyenthuy[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Quản trị nhân sự, Quan hệ lao động, Tuyển dụng nhân sự, Đào tạo và phát triển, Đạo đức trong kinh doanh…
 • Thuộc bộ môn: Ban chủ nhiệm khoa
Phan Minh Tuấn
Giám đốc Chương trình Marketing
 • Học hàm – Học vị: Thạc sỹ – ĐH Kinh tế Tp.HCM
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: tuan.phanminh[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Quản trị sản phẩm, Quản trị Bán hàng, Qtrị quan hệ khách hàng (CRM), Marketing căn bản
 • Thuộc bộ môn: Ban chủ nhiệm khoa
Huỳnh Thị Thùy Dương
Giám đốc chương trình Digital Marketing & Hoa Sen Plus
 • Học hàm – Học vị: Thạc sỹ – RMIT, Úc
 • Lĩnh vực: Truyền thông
 • Email: duong.huynhthithuy[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Marketing Căn bản, Quan hệ Công chúng và IMC
 • Thuộc bộ môn: Ban chủ nhiệm khoa
Trương Thụy Hồng Chi
Thư ký Khoa
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân – Đại học Văn Lang
 • Lĩnh vực: Quản lý kinh tế
 • Email: chi.truongthuyhong[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Thư ký
Phan Minh Huấn
Thư ký Khoa
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân – Đại học Hoa Sen, TPHCM
 • Lĩnh vực: Quản trị nhân lực
 • Email: huan.phanminh[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Thư ký
Nguyễn Bảo Giang
Thư ký Khoa
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ và Văn học Anh, Ngoại thương
 • Email: giang.nguyenbao[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Thư ký
Nguyễn Trần Kiều Vân
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: NCS Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: International  Business
 • Email: van.nguyentrankieu[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Marketing Management, IMC
 • Thuộc bộ môn: Ngành Marketing
Nguyễn Trần Bảo Phương
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: MSc in Economics & Business Administration, Aalto Univerity
 • Lĩnh vực: Business Administration
 • Email: phuong.nguyentranbao[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Human Resource Management, Organizational Behavior
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị kinh doanh
Trương Quang Cẩm
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sỹ – Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG), thuộc trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Việt Nam
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: cam.truongquang[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Chiến lược Marketing, Quản trị Thương hiệu, Quản trị kênh Marketing, Marketing căn bản
 • Thuộc bộ môn: Ngành Marketing
Lê Anh Chung
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sỹ – Học Viện Quản Trị Kinh Doanh Bỉ
 • Lĩnh vực: Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế
 • Email: chung.leanh[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Marketing căn bản, Quản trị marketing, Hành vi người tiêu dùng
 • Thuộc bộ môn: Ngành Marketing
Đỗ Trọng Danh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sỹ – Học viện Innotech (Pháp) – Trường Cao đẳng Quản trị kinh doanh và quản lý, CBAM (Việt Nam)
 • Lĩnh vực: Digital Marketing, Hệ thống thông tin
 • Email: danh.dotrong[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Digital Marketing, Marketing di động, Marketing trực tiếp và định hướng dữ liệu
 • Thuộc bộ môn: Ngành Digital Marketing
Lê Hữu Đức
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sỹ – Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright CFA level 1
 • Lĩnh vực: Kinh tế học
 • Email: duc.lehuu[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Nghệ thuật lãnh đạo, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Thị trường chứng khoán, Mô hình tài chính
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị kinh doanh
Lê Ngọc Đức
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sỹ – ĐH Quốc gia Tp.HCM
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: duc.lengoc[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Kinh tế đại cương, Kinh tế vi mô, Lý thuyết trò chơi
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thu Hiền
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sỹ – Middlesex University, London, United Kingdom
 • Lĩnh vực: International Marketing
 • Email: hien.tranthithu[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Ngành Marketing
Nguyễn Minh Cao Hoàng
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sỹ – Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: hoang.nguyenminhcao[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Kinh tế Vi mô, Kinh tế Vĩ mô, Kinh tế Đại cương
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị kinh doanh
Jorge Martinez
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: MBA at Menéndez Pelayo International University, Madrid, Spain
 • Lĩnh vực: International Business, Digital Marketing
 • Email: jorge.martinez[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: International Marketing, Marketing Strategy, Digital Marketing
 • Thuộc bộ môn: Ngành Digital Marketing
La Hoàng Lâm
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sỹ
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: lam.lahoang[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị kinh doanh
Đinh Thị Lợi
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Công nghệ TP.HCM HUTECH
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: loi.dinhthi[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Quản trị học, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Marketing căn bản
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị kinh doanh
Trần Duy Nghiêm Luật
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: luat.tranduynghiem[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Quản Trị Học, Kỹ Thuật Thương Lượng, Lập Đề Án Kinh Doanh..
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị kinh doanh
Châu Tấn Lực
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc Sỹ – Học viện AIT, Thái lan
 • Lĩnh vực: Kế hoạch phát triển nông thôn và khu vực
 • Email: luc.chautan[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Ngân hàng Bán lẻ
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị kinh doanh
Đào Thị Ngọc Mai
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: MBA, Master of Educational Leadership & Management
 • Lĩnh vực: Lãnh đạo và Quản lý giáo dục (Anh), Quản trị Kinh doanh (ĐH Bách Khoa HCM)
 • Email: mai.daothingoc[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: HRM (Quản trị nhân sự), Strategic HRM (Quản trị nhân sự chiến lược), Introduction to Management (Quản trị học)
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị Nhân lực
Dương Định Quốc
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sỹ – Viện nghiên cứu KHXH, Hà Lan
 • Lĩnh vực: Quản trị chiến lược
 • Email: quoc.duongdinh[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Marketing căn bản, Quản trị bán hàng, Quản trị bán lẻ
 • Thuộc bộ môn: Ngành Marketing
Nguyễn Đức Quyền
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ – Học viện Hành chính Quốc gia
 • Lĩnh vực: Quản lý nhà nước – Quản lý công
 • Email: quyen.nguyenduc[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Luật và Đạo đức kinh doanh, Quản trị học, Văn hóa doanh nghiệp, Kỹ năng truyền thông, Kỹ thuật thương lượng
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị kinh doanh
Hồ Trung Thảo
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sỹ – University of Nevada, Las Vegas, United States
 • Lĩnh vực: Hóa Học
 • Email: thao.hotrung[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị kinh doanh
Đỗ Huỳnh Lâm Thịnh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Master of Business Administration in International Marketing, Bangor University
 • Lĩnh vực: Marketing, Advertising, IMC
 • Email: thinh.dohuynhlam[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Social Media Marketing
 • Thuộc bộ môn: Ngành Marketing
Từ Minh Trị
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sỹ – Université Libre de Bruxelles, Kingdom of Belgium
 • Lĩnh vực: Management and Economics, major in Human Resources Management
 • Email: tri.tuminh[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị Nhân lực
Trần Thị Út
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ – Philippines
 • Lĩnh vực: Phát triển nông thôn (Tổ chức – Quản trị)
 • Email: ut.tranthi[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị kinh doanh
Đỗ Thị Thục Uyên
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Master of Communications and Media Study
 • Lĩnh vực: Marketing, Management
 • Email: uyen.dothithuc[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Principles of Management, Human Resource Management, Change Management
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị Nhân lực
Nguyễn Thanh Vân
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sỹ – Lincoln University – Aseanci Viet Nam
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: van.nguyenthanh[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị Nhân lực
Đoàn Thị Ngọc Thúy
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: NCS. Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Marketing, Marketing Research
 • Email: thuy.doanthingoc[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Marketing Research, Consumer Behavior
 • Thuộc bộ môn: Ngành Marketing
Nguyễn Thế Khang
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Marketing, Management
 • Email: khang.nguyenthe[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Marketing Research, Marketing
 • Thuộc bộ môn: Ngành Marketing
Lê Thanh Hải
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Project Management, Brand Management, Business
 • Email: hai.lethanh[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Brand Management, Marketing Management, IMC
 • Thuộc bộ môn: Ngành Digital Marketing
Nguyễn Quốc Sĩ
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ, University of Stirling, The UK
 • Lĩnh vực: Media and Communications Management
 • Email: si.nguyenquoc[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Quản trị nhân sự, Human Resource Management, Quan hệ lao động…
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị Nhân lực
Trần Kim Ngọc
Thư ký Khoa
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: ngoc.trankim[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Thư ký
image