Hướng dẫn – Biểu mẫu

1. Giấy giới thiệu

Hướng dẫn và mẫu giấy giới thiệu

2. Biểu mẫu liên quan đến Phòng Thực hành

DuLich-BM-01-Phieu dang ky muon P.Thuc hanh

DuLich-BM-02-Phieu dang ky muon dung cu_TTB P.Thuc hanh

DuLich-QT03-BM01_Phieu kiem tra ve sinh P.TH Bep

3. Hướng dẫn quy trình

4. Biểu mẫu quy định môn báo cáo, đề án và thực địa

Mẫu báo cáo

Rubric chấm điểm báo cáo

Rubric chấm điểm báo cáo

Đề án 2

Biểu mẫu đề án Tour

Biểu mẫu Thực địa

Facebook Youtube Tiktok Zalo