Hướng dẫn – Biểu mẫu

  1. Hướng dẫn và mẫu giấy giới thiệu
  2. Biểu mẫu liên quan đến Phòng Thực hành
  3. Hướng dẫn sử dụng logo trong ấn phẩm truyền thông
  4. Biểu mẫu quy định môn báo cáo, đề án và thực địa

      ​Mẫu báo cáo

      Rubric chấm điểm báo cáo

      Rubric chấm điểm báo cáo

      Đề án 2

.      Biểu mẫu Thực địa

      Mẫu Giấy chứng nhận/Giấy khen cấp Khoa: SV gửi văn phòng Khoa Du Lịch duyệt trước khi in.

image