Nộp hồ sơ

Đăng ký môn học

ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH (MAE) – HỌC KỲ 2343
20/02/2024
Danh sách học phần chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh, hướng ngành: Giảng dạy, học kỳ 3, năm học 2023 - 2024 (Thời gian học: Tháng 3/2024 - Tháng 4/2024)
ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH (MAE) – HỌC KỲ 2342
31/10/2023
Danh sách học phần chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh, hướng ngành: Giảng dạy, học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 (Thời gian học: Tháng 11/2023 - Tháng 1/2024)
ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) – HỌC KỲ 2342
31/10/2023
Danh sách học phần chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 (Thời gian học: Tháng 11/2023 - Tháng 1/2024)
ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH (MAE) – HỌC KỲ 2341
07/08/2023
Danh sách học phần chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh, hướng ngành: Giảng dạy, học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 (Thời gian học: Tháng 9 - Tháng 12/2023)
ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) – HỌC KỲ 2341
07/08/2023
Danh sách học phần chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 (Thời gian học: Tháng 8 - Tháng 12/2023)
ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) – HỌC KỲ 2243
24/03/2023
Danh sách học phần chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh học kỳ 3, năm học 2022 - 2023 (Thời gian học: 17/4/2023 - 28/7/2023)

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image