Biểu mẫu

Thủ tục đề nghị bảo vệ luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

  1. Đơn đề nghị bảo vệ luận văn (Mẫu 08)
  2. Cam kết liêm chính học thuật (có trong mẫu 07)
  3. Trích yếu thông tin về luận văn (Mẫu 09)
  4. Lý lịch khoa học của học viên (Mẫu 10)
  5. Luận văn (06 bản in + 1 bản điện tử) (Mẫu 07)
  6. Nhận xét của GVHD (Mẫu 11)
  7. 05 bản đánh giá đề tài dành cho thành viên hội đồng (Mẫu 12)
  8. Giấy xác nhận hoàn thành trách nhiệm về tài chính và các trách nhiệm khác (Mẫu 13)
  9. Tài liệu minh chứng kết quả NC ứng dụng hoặc thông tin xuất bản trên tạp chí KH chuyên ngành (Nếu có)

Các biểu mẫu dùng trong chương trình MBA

Mẫu 01. Đăng ký đề tài luận văn tốt nghiệp

Mẫu 05. Đề nghị thay đổi đề tài

Mẫu 07. Mẫu luận văn tốt nghiệp

Mẫu 08. Đề nghị bảo vệ luận văn

Mẫu 09. Trích yếu thông tin về luận văn

Mẫu 10. Lý lịch khoa học của học viên

Mẫu 11. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Mẫu 13. Xác nhận hoàn thành trách nhiệm của học viên

image