Đại học Hoa Sen

Mô tả môn học

Mô tả môn học

Courses

Là chương trình học mang tính liên ngành, các môn học trong chương trình Nhật Bản học bao quát nhiều lĩnh vực, khía cạnh của văn hóa, xã hội Nhật Bản: nhóm môn ngôn ngữ, nhóm môn văn hóa… Các môn học tiêu biểu của mỗi nhóm môn như sau: 

Vui lòng bấm trỏ các đề mục để xem chi tiết.

1.    NHÓM MÔN NGÔN NGỮ

Môn học cung cấp lượng kiến thức về từ vựng và kỹ năng đọc hiểu tiếng Nhật cho sinh viên, giúp cho sinh viên hiểu các đoạn văn viết bằng tiếng Nhật đơn giản.

 Mục tiêu của môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng/lý thuyết và thực hành về đọc hiểu tiếng Nhật sơ cấp.

 Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
1 SV nhớ nghĩa của các đơn vị từ vựng trong 12 bài của giáo trình.
2 SV áp dụng các điểm ngữ pháp đơn giản trình độ sơ cấp để đọc hiểu các đoạn văn ngắn trong từng bài.
3 SV nhận dạng 50 từ Kanji cùng cách đọc âm on và âm kun.

 

Nghe 1:

Môn học cung cấp cho sinh viên lượng kiến thức về cách phát âm, ngữ điệu cũng như kỹ năng nghe hiểu tiếng Nhật, giúp cho sinh viên nghe hiểu tiếng Nhật trình độ sơ cấp.

 Mục tiêu của môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng/lý thuyết và thực hành về nghe hiểu tiếng Nhật sơ cấp.

 Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
1 SV nghe hiểu được nội dung yêu cầu trong 12 bài của giáo trình.
2 SV nghe hiểu được những mẫu câu cấu trúc đơn giản và từ vựng đơn giản, ngắn; SV nghe hiểu những đoạn hội thoại ngắn.
3 SV áp dụng ngữ pháp và từ vựng sơ cấp vào việc nghe hiểu với tốc độ chậm.
4 SV thực hành kỹ năng phản xạ thông qua việc nghe hiểu.

 

Nói 1

Trang bị kiến thức về kỹ năng nói, giúp sinh viên có phản xạ nhanh trong những tình huống thông thường, có khả năng vấn đáp trôi chảy, đem lại sự tự tin cho sinh viên khi giao tiếp bằng tiếng Nhật trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày

Mục tiêu của môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Sử dụng tiếng Nhật trình độ sơ cấp vào giao tiếp và trình bày về các chủ đề quen thuộc trong đời sống hằng ngày.

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
1 SV có thể đặt câu và nói những mẫu câu và từ vựng đơn giản.
2 SV áp dụng ngữ pháp và từ vựng sơ cấp vào việc giao tiếp đơn giản ở tốc độ nói chậm.
4 SV thực hành kỹ năng phản xạ thông qua việc nói tiếng Nhật.

 

Viết 1

Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng vận dụng các điểm ngữ pháp tiếng Nhật trình độ sơ cấp vào việc giao tiếp, có thể sử dụng một số kiểu câu, cấu trúc đơn giản để viết được đoạn văn tiếng Nhật ngắn về chủ đề gần gũi trong cuộc sống hằng ngày.

Mục tiêu của môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng/lý thuyết và thực hành về ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
1 SV hiểu cách sử dụng các điểm ngữ pháp trong 12 bài của giáo trình.
2 SV phân biệt tình huống sử dụng và cách sử dụng các chủ điểm ngữ pháp.
3 SV sử dụng các điểm ngữ pháp phù hợp vào việc viết đoạn văn ngắn.

 

Đọc hiểu 2

Môn học cung cấp lượng kiến thức về từ vựng và kỹ năng đọc hiểu tiếng Nhật cho sinh viên, giúp cho sinh viên hiểu các đoạn văn viết bằng tiếng Nhật đơn giản.

Mục tiêu của môn học

Stt Mục tiêu của môn học
1 Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng/lý thuyết và thực hành về đọc hiểu tiếng Nhật sơ cấp.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

 

Stt Kết quả đạt được
1 SV nhớ nghĩa của các đơn vị từ vựng trong 13 bài của giáo trình (từ bài 13 đến

bài 25).

2 SV áp dụng các điểm ngữ pháp đơn giản trình độ sơ cấp để đọc hiểu các đoạn

văn ngắn trong từng bài.

3 SV nhận dạng 50 từ Kanji cùng cách đọc âm on và âm kun.

 

Tiếng Nhật Nghe 2

Môn học cung cấp cho sinh viên lượng kiến thức về cách phát âm, ngữ điệu cũng như kỹ năng nghe hiểu tiếng Nhật, giúp cho sinh viên nghe hiểu tiếng Nhật trình độ sơ cấp.

Mục tiêu của môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng/lý thuyết và thực hành về nghe hiểu tiếng Nhật sơ cấp.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
1 SV nghe hiểu được nội dung yêu cầu trong 13 bài của giáo trình (từ bài 13 đến

bài 25).

2 SV nghe hiểu được những mẫu câu cấu trúc đơn giản và từ vựng đơn giản,

ngắn; SV nghe hiểu những đoạn hội thoại ngắn.

3 SV áp dụng ngữ pháp và từ vựng sơ cấp vào việc nghe hiểu với tốc độ chậm.

Tiếng Nhật Nói 2

Môn học trang bị kiến thức về kỹ năng nói, giúp sinh viên có phản xạ nhanh trong những tình huống thông thường, có khả năng vấn đáp trôi chảy, đem lại sự tự tin cho sinh viên khi giao tiếp bằng tiếng Nhật trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

 Mục tiêu của môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Sử dụng tiếng Nhật trình độ sơ cấp vào giao tiếp và trình bày về các chủ đề

quen thuộc trong đời sống hằng ngày.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
1 SV có thể đặt câu và nói những mẫu câu và từ vựng đơn giản.
2 SV áp dụng ngữ pháp và từ vựng sơ cấp vào việc giao tiếp đơn giản ở tốc độ

nói chậm.

3 SV thực hành kỹ năng phản xạ thông qua việc nói tiếng Nhật.

Tiếng Nhật Viết 2

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng vận dụng các điểm ngữ pháp tiếng Nhật trình độ sơ cấp vào việc giao tiếp, có thể sử dụng một số kiểu câu, cấu trúc đơn giản để viết được đoạn văn tiếng Nhật ngắn về chủ đề gần gũi trong cuộc sống hằng ngày.

Mục tiêu của môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng/lý thuyết và thực hành về ngữ

pháp tiếng Nhật sơ cấp.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
1 SV hiểu cách sử dụng các điểm ngữ pháp trong 13 bài của giáo trình (từ bài 13 đến bài 25).
2 SV phân biệt tình huống sử dụng và cách sử dụng các chủ điểm ngữ pháp.
3 SV sử dụng các điểm ngữ pháp phù hợp vào việc viết đoạn văn ngắn.

Tiếng Nhật- Đọc hiểu 3

Môn học cung cấp lượng kiến thức về từ vựng và kỹ năng đọc hiểu tiếng Nhật cho sinh viên,giúp cho sinh viên hiểu các đoạn văn viết bằng tiếng Nhật đơn giản.

Mục tiêu của môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng/lý thuyết và thực hành về đọc hiểu tiếng Nhật sơ cấp.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
1 SV nhớ nghĩa của các đơn vị từ vựng trong 12 bài của giáo trình (từ bài 26 đến

bài 37).

2 SV áp dụng các điểm ngữ pháp đơn giản trình độ sơ cấp để đọc hiểu các đoạn

văn ngắn trong từng bài.

3 SV nhận dạng 50 từ Kanji cùng cách đọc âm on và âm kun.

 

Tiếng Nhật – Nghe 3

Môn học cung cấp cho sinh viên lượng kiến thức về cách phát âm, ngữ điệu cũng như kỹ năng nghe hiểu tiếng Nhật, giúp cho sinh viên nghe hiểu tiếng Nhật trình độ sơ cấp.

 Mục tiêu của môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng/lý thuyết và thực hành về nghe hiểu tiếng Nhật sơ cấp.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
1 SV nghe hiểu được nội dung yêu cầu trong 12 bài của giáo trình (từ bài 26 đến

bài 37).

2 SV nghe hiểu được những mẫu câu cấu trúc đơn giản và từ vựng đơn giản,

ngắn; SV nghe hiểu những đoạn hội thoại ngắn.

3 SV áp dụng ngữ pháp và từ vựng sơ cấp vào việc nghe hiểu với tốc độ chậm.

Tiếng Nhật – Nói 3

Môn học trang bị kiến thức về kỹ năng nói, giúp sinh viên có phản xạ nhanh trong những tình huống thông thường, có khả năng vấn đáp trôi chảy, đem lại sự tự tin cho sinh viên khi giao tiếp bằng tiếng Nhật trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

Mục tiêu của môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Sử dụng tiếng Nhật trình độ sơ cấp vào giao tiếp và trình bày về các chủ đề

quen thuộc trong đời sống hằng ngày.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
1 SV áp dụng ngữ pháp và từ vựng sơ cấp vào trong đối thoại để giải quyết các vấn đề thường gặp trong đời sống hằng ngày.
2 SV có thể thuyết trình một cách đơn giản về chủ đề quen thuộc.
3 SV thực hành kỹ năng phản xạ thông qua việc nói tiếng Nhật.

 

Tiếng Nhật – Viết 3

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng vận dụng các điểm ngữ pháp tiếng Nhật trình độ sơ cấp vào việc giao tiếp, có thể sử dụng một số kiểu câu, cấu trúc đơn giản để viết được đoạn văn tiếng Nhật ngắn về chủ đề gần gũi trong cuộc sống hằng ngày.

Mục tiêu của môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng/lý thuyết và thực hành về ngữ

pháp tiếng Nhật sơ cấp.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
1 SV hiểu cách sử dụng các điểm ngữ pháp trong 12 bài của giáo trình (từ bài 26 đến bài 37).
2 SV phân biệt tình huống sử dụng và cách sử dụng các chủ điểm ngữ pháp.
3 SV sử dụng các điểm ngữ pháp phù hợp vào việc viết đoạn văn ngắn.

Tiếng Nhật 4- Đọc hiểu

Cung cấp lượng kiến thức về từ vựng và kỹ năng đọc hiểu tiếng Nhật cho sinh viên, giúp cho sinh viên hiểu các đoạn văn viết bằng tiếng Nhật đơn giản.

Mục tiêu của môn học

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng/lý thuyết và thực hành về đọc hiểu tiếng Nhật sơ cấp.

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

STT Kết quả dự kiến/Chuẩn đầu ra của môn học
1 Học và nhớ nghĩa của các đơn vị từ vựng được liệt kê trong giáo trình Tiếng Nhật cho mọi người – sơ cấp 2 – bản dịch và giải thích ngữ pháp (bản tiếng Việt) từ bài 38 đến bài 50.

 

2 Nhận dạng từ Kanji cùng cách đọc âm on và âm kun được liệt kê trong giáo trình Tiếng Nhật cho mọi người – sơ cấp 2 – Hán tự (bản tiếng Việt) từ bài 36 đến bài 50.

 

3 Đọc hiểu những đoạn văn có độ dài vừa phải, được trình bày với cấu trúc dễ hiểu, sử dụng phần lớn các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp từ giáo trình Tiếng Nhật cho mọi người – sơ cấp 2 – bản tiếng Nhật, viết về chủ đề gần gũi liên quan trực tiếp đến đời sống và văn hóa Nhật Bản.

Tiếng Nhật 4- Nghe

Cung cấp lượng kiến thức về cách phát âm, ngữ điệu cũng như kỹ năng nghe hiểu  tiếng Nhật cho sinh viên, giúp cho sinh viên nghe hiểu tiếng Nhật.

Mục tiêu của môn học

Môn học Tiếng Nhật – nghe 4 cung cấp kiến thức để sinh viên có thể:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Cung cấp kiến thức cho sinh viên kỹ năng nghe tiếng Nhật cơ bản
2 Rèn luyện, củng cố kỹ năng nghe của SV thông qua làm bài tập
3 Tập cho SV có kỹ năng phản xạ phù hợp với nội dung nghe hiểu được
4 Tập cho sinh viên có kỹ năng làm việc nhóm

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt đươc
 

1

SV biết cách nghe hiểu ý chính các lời nhắn, lời thông báo ngắn, những đoạn hội thoại dài hơn giữa 2 người hay một nhóm người bản xứ trong công ty, ở gia đình, cửa hàng, công viên, …. ở mức độ sơ cấp

SV nghe và học những cách biểu hiện cảm xúc, yêu cầu, xin lỗi, cảm ơn trong tiếng Nhật ở mức độ sơ cấp

2 SV áp dụng ngữ pháp và từ vựng sơ cấp vào việc nghe hiểu với tốc độ chậm để làm các bài tập điền từ, chọn hình phù hợp

SV áp dụng những cách nói thể hiện cảm xúc, yêu cầu, xin lỗi, cảm ơn trong tiếng Nhật để lắng nghe những đoạn phim trên các phương tiện truyền thông

3 SV thực hành kỹ năng phản xạ thông qua việc nghe hiểu những yêu cầu trên lớp của GV

SV luyện phát âm cho giống phong cách nói chuyện tự nhiên của người Nhật ở mức độ sơ cấp

4 SV có tinh thần làm việc nhóm khi tham gia các hoạt động nghe hiểu và chơi trò chơi trong lớp

Tiếng Nhật 4 – Ngữ pháp

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng vận dụng các điểm ngữ pháp tiếng Nhật trình độ cuối sơ cấp vào việc giao tiếp, viết và đọc hiểu nhiều dạng thức văn bản, có thể sử dụng một số kiểu câu, cấu trúc đa dạng có tính biểu cảm để viết đoạn văn tiếng Nhật có tính liên kết về chủ đề gần gũi trong cuộc sống hằng ngày (viết nhật ký, viết cảm nghĩ v..v..).

Mục tiêu của môn học

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng/lý thuyết, thực hành về ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp.

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

STT Kết quả dự kiến/Chuẩn đầu ra của môn học
1 SV biết giải thích cách sử dụng các điểm ngữ pháp trình độ sơ cấp  trong giáo trình Tiếng Nhật cho mọi người – sơ cấp 2 – bản dịch và giải thích ngữ pháp (bản tiếng Việt) từ bài 38 đến bài 50.

 

2 Phân biệt tình huống sử dụng và cách sử dụng giữa các chủ điểm ngữ pháp trình độ sơ cấp trong giáo trình
3 Sử dụng các điểm ngữ pháp phù hợp vào việc viết đoạn văn có tính liên kết về chủ đề gần gũi trong cuộc sống hằng ngày (viết nhật ký, viết cảm nghĩ v..v..).

Tiếng Nhật 4- Nói

Môn học trang bị kiến thức về kỹ năng nói giúp sinh viên có phản xạ nhanh trong những tình huống thông thường, có khả năng vấn đáp trôi chảy, đem lại sự tự tin cho sinh viên khi giao tiếp bằng tiếng Nhật trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

Mục tiêu của môn học

Môn học Tiếng Nhật Nói 4 cung cấp kiến thức để sinh viên có thể:

 

Stt Mục tiêu của môn học
1 Sử dụng tiếng Nhật trình độ sơ cấp vào giao tiếp và trình bày về các chủ đề quen thuộc trong đời sống hằng ngày
2 Hình thành thói quen luyện phát âm và có khả năng tự nhận xét về phát âm tiếng Nhật của bản thân.
3 Hình thành khả năng thương lượng và khả năng giải quyết các vấn đề trong khi làm việc nhóm

 

 Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
 

1

Sử dụng điểm ngữ pháp và từ vựng tiếng Nhật trình độ sơ cấp vào trong các đối thoại để giải quyết các vấn đề thường gặp trong trường học và nơi làm việc một cách lịch sự
2 Sử dụng điểm ngữ pháp và từ vựng tiếng Nhật trình độ sơ cấp để giới thiệu và thuyết trình về một chủ đề không mang tính học thuật cao
3  Sử dụng phương pháp phù hợp để tự luyện phát âm
4   Có khả năng thượng lượng và giải quyết các vấn đề trong khi làm việc nhóm

 

Tiếng Nhật 5 – Đọc hiểu 

Cung cấp lượng kiến thức về từ vựng và kỹ năng đọc hiểu  tiếng Nhật cho sinh viên, giúp cho sinh viên hiểu các đoạn văn viết bằng tiếng Nhật trình độ trung cấp.

 Mục tiêu của môn học

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng/lý thuyết và thực hành về đọc hiểu tiếng Nhật trung cấp.

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

STT Kết quả dự kiến/Chuẩn đầu ra của môn học
1 Nhận dạng từ Kanji cùng cách đọc âm on và âm kun được liệt kê trong giáo trình Intermediate Kanji book vol.1 từ bài 1 đến bài Ôn tập 1
2 Sử dụng từ vựng Hán Nhật chính xác và thích hợp cho từng hoàn cảnh.
3 Đọc hiểu các văn bản có độ dài trung bình, kết cấu đơn giảng nhưng đa dạng, được viết với những mục đích cụ thể như trình bày ý kiến, nêu ví dụ điển hình, giải thích biểu đồ v…v.., hầu hết sử dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học, có chủ đề đa dạng từ cụ thể trừu tượng.

Tiếng Nhật 5 – Nghe

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng nghe hiểu tiếng Nhật trung cấp  để chắt lọc thông tin, nắm đại ý nội dung bài nghe khác nhau như bài hội thoại, phát thanh, thời sự v..vv nhằm mục đích lấy thông tin để giao tiếp hay trình bày dưới dạng văn bản vvv

Mục tiêu của môn học

Môn học Tiếng Nhật – nghe 5 cung cấp kiến thức để sinh viên có thể:

 

Stt Mục tiêu của môn học
1 + Sử dụng kiến thức và kỹ năng thích hợp với các dạng bài nghe khác nhau

+Có thói quen ghi chép các thông tin cần thiết khi nghe

+ Tạo thói quen xác nhận thông tin chưa rõ, thông tin đã nghe.vvv

2 + Có thể giao tiếp hoặc viết các câu trả lời, tóm tắt, phản biện, phát biểu cảm tưởng v..vv có liên quan tới nội dung được nghe.

+ Hợp tác khi làm việc nhóm, có thể giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc nhóm

+  Tích cực nghe các bài nghe thực tế như thời sự, phóng sự vvv,sau đó trao đổi thông tin trên lớp hoặc giao tiếp với bản xứ

3 + Có thái độ nghiêm túc đối với việc học tập và thực hiện đấy đủ các bài tập ứng dụng về nhà.

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt đươc
 

1

Rèn luyện kỹ năng xử lý, tổng hợp thông tin và diễn đạt bằng ngôn ngữ thông qua ngghe và trả lời câu hỏi 17 đến bài 24 của giáo trình Minna no Nihongo – trung cấp (cuốn 2)

Nắm cách luyến láy, trọng âm và cách nối âm trong tiếng Nhật

2 Nắm được các dạng bài nghe và kỹ năng tương ứng: nghe để lấy thông tin, nghe nắm đại ý toàn bài, bối cảnh vvv
3 Ghi chú các thông tin cần thiết khi nghe

Xác nhận lại nội dung đã nghe bằng cách giao tiếp, đặt câu hỏi

4 Tóm tắt nội dung đã nghe, sử dụng mẫu câu, tự vựng xuất hiện trong bài để hội thoại, phát biểu ý kiến, hoặc viết cảm tưởng vvv
5 Hợp tác, tích cực hội thoại, giao tiếp khi làm việc nhóm

Tích cực tìm và nghe các bài nghe thực tế thông qua phương tiện thông tin, trao đổi lại tại lớp, giao tiếp với người bản xứ

6 Lắng nghe và phản hồi ý kiến từ những thành viên của nhóm và các bạn học khá
7 Có thái độ nghiêm túc và độc lập trong việc học tập, thực hiện bài tập về nhà.

 

Tiếng Nhật 5- Ngữ pháp

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng vận dụng các điểm ngữ pháp tiếng Nhật trình độ trung cấp vào việc giao tiếp, đọc hiểu nhiều dạng thức văn bản; có thể sử dụng cấu trúc ngữ pháp đa dạng để viết đoạn văn tiếng Nhật như trình bày ý kiến, giải thích biểu đồ… 

Mục tiêu của môn học

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng/lý thuyết, thực hành về ngữ pháp tiếng Nhật trung cấp.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

STT Kết quả dự kiến/Chuẩn đầu ra của môn học
1 SV biết giải thích cách sử dụng các điểm ngữ pháp trình độ trung cấp trong giáo trình Minna no nihongo Chukyu I  từ bài 1 đến bài 6.

 

2 Phân biệt tình huống sử dụng và cách sử dụng giữa các chủ điểm ngữ pháp trình độ trung cấp trong giáo trình
3 Sử dụng các điểm ngữ pháp phù hợp vào việc viết đoạn văn như trình bày ý kiến, giải thích biểu đồ…

 

Tiếng Nhật 5- Nói

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên có thể nghe hiểu và giao tiếp một cách tự nhiên và phản xạ nhanh bằng tiếng Nhật trong một số tình huống cụ thể thường gặp trong cuộc sống, đặc biệt là khi du học và sinh sống tại Nhật Bản.

Mục tiêu của môn học

Môn học Tiếng Nhật Nói 5 cung cấp kiến thức để sinh viên có thể:

 

Stt Mục tiêu của môn học
1 Rèn luyện khả năng tổng hợp, lý giải cách sử dụng tiếng Nhật trình độ sơ trung cấp trong hầu hết tình huống giao tiếp thường gặp.
2 Hiểu tâm trạng đối phương và sử dụng phù hợp các nguyên tắc hành xử (manner) trong mỗi tình huống giao tiếp.
3 Sử dụng được các ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thu thập, xử lí và xây dựng 1 đoạn hội thoại ngắn theo yêu cầu.
4   Có thể giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc nhóm.

 

5 Có thể tự tìm tòi nghiên cứu, thu thập tư liệu cần thiết cho giờ học.
6 Có thái độ nghiêm túc đối với việc học tập và nghiên cứu của bản thân và của nhóm.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
 

1

Sử dụng tiếng Nhật trình độ sơ trung cấp để xử lý tình huống hội thoại có thể xảy ra trong hoạt động thường nhật trong gia đình, ký túc xá, trường học, nơi làm thêm, các đội nhóm…
2 SV thực hành kỹ năng trình bày và làm rõ ý kiến của bản thân theo nhiều cách và sử dụng tiếng Nhật phù hợp trong từng hoàn cảnh và từng loại đối tượng giao tiếp.
3 Biết cách tổ chức công việc và xây dựng mối quan hệ trong quá trình học tập nhóm.
4 Lắng nghe và phản hồi ý kiến từ những thành viên của nhóm và các bạn học khác.
5 Có thái độ nghiêm túc và độc lập trong việc học tập và nghiên cứu.

Tiếng Nhật 6- Đọc hiểu

Cung cấp lượng kiến thức về từ vựng và kỹ năng đọc hiểu  tiếng Nhật cho sinh viên, giúp cho sinh viên hiểu các đoạn văn viết bằng tiếng Nhật trình độ trung cấp.

Mục tiêu của môn học

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng/lý thuyết và thực hành về đọc hiểu tiếng Nhật trung cấp.

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

STT Kết quả dự kiến/Chuẩn đầu ra của môn học
1 Nhận dạng từ Kanji cùng cách đọc âm on và âm kun được liệt kê trong giáo trình Intermediate Kanji book vol.1 từ bài 5 đến bài Ôn tập 2
2 Sử dụng từ vựng Hán Nhật, từ vựng thuần Nhật chính xác và thích hợp cho từng hoàn cảnh.
3 Đọc hiểu các văn bản có độ dài từ trung bình trở lên, kết cấu phức tạp đa dạng, được viết với những mục đích cụ thể như so sánh – đối chiếu, lập luận bảo vệ ý kiến, giới thiệu kiến thức khoa học v..v.., sử dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đa dạng của trình độ trung cấp, có chủ đề đa dạng từ cụ thể đến trừu tượng.

Tiếng Nhật 6- Nghe

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng nghe hiểu tiếng Nhật trung cấp  để chắt lọc thông tin, nắm đại ý nội dung bài nghe khác nhau như bài hội thoại, phát thanh, thời sự v..vv nhằm mục đích lấy thông tin để giao tiếp hay trình bày dưới dạng văn bản vvv

Mục tiêu của môn học

Môn học Tiếng Nhật – nghe 6 cung cấp kiến thức để sinh viên có thể:

 

Stt Mục tiêu của môn học
1 + Sử dụng kiến thức và kỹ năng thích hợp với các dạng bài nghe khác nhau

+ Có thói quen ghi chép các thông tin cần thiết khi nghe

+ Tạo thói quen xác nhận thông tin chưa rõ, thông tin đã nghe.vvv

2 + Có thể giao tiếp hoặc viết các câu trả lời, tóm tắt, phản biện, phát biểu cảm tưởng v..vv có liên quan tới nội dung được nghe.

+ Hợp tác khi làm việc nhóm, có thể giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc nhóm

+  Tích cực nghe các bài nghe thực tế như thời sự, phóng sự vvv,sau đó trao đổi thông tin trên lớp hoặc giao tiếp với bản xứ

3 + Có thái độ nghiêm túc đối với việc học tập và thực hiện đấy đủ các bài tập ứng dụng về nhà.

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt đươc
 

1

Rèn luyện kỹ năng xử lý, tổng hợp thông tin và diễn đạt bằng ngôn ngữ thông qua nghe và trả lời câu hỏi 17 đến bài 24 của giáo trình Minna no Nihongo – trung cấp (cuốn 2)

Nắm cách luyến láy, trọng âm và cách nối âm trong tiếng Nhật

2 Nắm được các dạng bài nghe và kỹ năng tương ứng: nghe để lấy thông tin, nghe nắm đại ý toàn bài, bối cảnh vvv
3 Ghi chú các thông tin cần thiết khi nghe

Xác nhận lại nội dung đã nghe bằng cách giao tiếp, đặt câu hỏi

4 Tóm tắt nội dung đã nghe, sử dụng mẫu câu, tự vựng xuất hiện trong bài để hội thoại, phát biểu ý kiến, hoặc viết cảm tưởng vvv
5 Hợp tác, tích cực hội thoại, giao tiếp khi làm việc nhóm

Tích cực tìm và nghe các bài nghe thực tế thông qua phương tiện thông tin, trao đổi lại tại lớp, giao tiếp với người bản xứ

6 Lắng nghe và phản hồi ý kiến từ những thành viên của nhóm và các bạn học khác
7 Có thái độ nghiêm túc và độc lập trong việc học tập, thực hiện bài tập về nhà.

Tiếng Nhật 6- Ngữ pháp

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng vận dụng các điểm ngữ pháp tiếng Nhật trình độ trung cấp vào việc giao tiếp, viết và đọc hiểu nhiều dạng thức văn bản, có thể sử dụng cấu trúc ngữ pháp đa dạng để viết đoạn văn tiếng Nhật như lập luận bảo vệ ý kiến, giới thiệu kiến thức khoa học…

 Mục tiêu của môn học

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng/lý thuyết,  thực hành về ngữ pháp tiếng Nhật trung cấp.

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

STT Kết quả dự kiến/Chuẩn đầu ra của môn học
1 SV biết giải thích cách sử dụng các điểm ngữ pháp trình độ trung cấp trong giáo trình Minna no nihongo Chukyu I  từ bài 7 đến bài 12.

 

2 Phân biệt tình huống sử dụng và cách sử dụng giữa các chủ điểm ngữ pháp trình độ trung cấp trong giáo trình
3 Sử dụng các điểm ngữ pháp phù hợp vào việc viết đoạn văn như lập luận bảo vệ ý kiến, giới thiệu kiến thức khoa học…

Tiếng Nhật 6- Đọc hiểu

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên có thể nghe hiểu và giao tiếp một cách tự nhiên và phản xạ nhanh bằng tiếng Nhật trong một số tình huống cụ thể thường gặp trong cuộc sống, đặc biệt là khi du học và sinh sống tại Nhật Bản.

Mục tiêu của môn học

Môn học Tiếng Nhật Nói 5 cung cấp kiến thức để sinh viên có thể:

 

 

Stt Mục tiêu của môn học
1 Rèn luyện khả năng tổng hợp, lý giải cách sử dụng tiếng Nhật trình độ trung cấp trong hầu hết tình huống giao tiếp thường gặp.
2 Có thể sử dụng được các ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thu thập, xử lí và xây dựng một bài báo cáo điều tra liên quan đến các đề tài xã hội quen thuộc
3 Có thể sử dụng tiếng Nhật ở trình độ trung cấp để tham gia tranh luận (debate) nhằm bảo vệ chính kiến của mình và phản biện đối phương.
4 Có thể giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc nhóm.
5 Có thể tự tìm tòi nghiên cứu, thu thập tư liệu cần thiết cho giờ học.
6 Có thái độ nghiêm túc đối với việc học tập và nghiên cứu của bản thân và của nhóm.

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
 

1

Sử dụng tiếng Nhật trình độ sơ trung cấp để xử lý tình huống hội thoại có thể xảy ra trong hoạt động thường nhật trong gia đình, ký túc xá, trường học, nơi làm thêm, các đội nhóm…
2 SV áp dụng ngữ pháp và từ vựng được dạy để tham gia thảo luận, trình bày rõ ràng cụ thể một kết quả điều tra một cách logic và khoa học.
3 SV thực hành kỹ năng trình bày, làm rõ và bảo vệ chính kiến của bản thân. Đồng thời phản biện đối phương dựa trên các luận chứng khoa học, có tính thuyết phục cao trong 1 buổi tranh biện (debate).
4 Biết cách tổ chức công việc và xây dựng mối quan hệ trong quá trình học tập nhóm.
5 Lắng nghe và phản hồi ý kiến từ những thành viên của nhóm và các bạn học khác.
6 Có thái độ nghiêm túc và độc lập trong việc học tập và nghiên cứu.

 

Tiếng Nhật 7 – Đọc hiểu

Cung cấp lượng kiến thức về từ vựng và kỹ năng đọc hiểu  tiếng Nhật cho sinh viên, giúp cho sinh viên hiểu các đoạn văn viết bằng tiếng Nhật trình độ sau trung cấp.

A. Mục tiêu của môn học

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng/lý thuyết và thực hành về đọc hiểu tiếng Nhật sau trung cấp.

 Kết quả đạt được sau khi học môn học:

STT Kết quả dự kiến/Chuẩn đầu ra của môn học
1 Nhận dạng từ Kanji cùng cách đọc âm on và âm kun được liệt kê trong giáo trình Jokyu – Chokyu Nihongo gakushusha no tame no kangaeru Kanji – Goi (Jokyu-hen) từ bài 1 đến bài 12.

Lựa chọn Kanji thích hợp khi sử dụng trong câu.

2 Sử dụng từ vựng Hán Nhật, từ vựng thuần Nhật chính xác và thích hợp cho từng hoàn cảnh.
3 Đọc hiểu các văn bản dài, kết cấu phức tạp, đa dạng về mục đích, từ vựng và cấu trúc ngữ pháp, chủ đề từ cụ thể đến trừu tượng.

 

Tiếng Nhật 7 – Nghe

Cung cấp lượng kiến thức về kỹ năng nghe hiểu tiếng Nhật cho sinh viên, giúp cho sinh viên nghe hiểu tiếng Nhật ở cấp độ cao như báo cáo và bản tin thực tế ở nhiều lĩnh vực như văn hóa, sinh hoạt xã hội, kinh tế, chính trị v.v.. và các mẫu câu tự nhiên đúng chuẩn ở trình độ trung cấp.

Mục tiêu của môn học

Môn học Tiếng Nhật – nghe 6 cung cấp kiến thức để sinh viên có thể:

 

Stt Mục tiêu của môn học
1 Cung cấp kiến thức cho sinh viên kỹ năng nhận diện, nghe được bản tin tiếng Nhật
2 Nâng cao vốn từ vựng ở góc độ văn hóa xã hội, học tập cách trình bày tiếng Nhật chuẩn
3 SV luyện tập có kỹ năng phản xạ phù hợp với nội dung nghe hiểu được
4 Tập cho sinh viên có kỹ năng làm việc nhóm

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt đươc
 

1

SV nghe hiểu nội dung và bố cục các bài phát biểu mang tính văn hóa xã hội, nắm bắt được các hiện tượng văn hóa xã hội được nếu, từ đó nêu lên được nhận xét ý kiến của cá nhân với vấn đề liên quan.

Nắm cách luyến láy, trọng âm và cách nối âm trong tiếng Nhật

2 SV áp dụng các mẫu câu và các cách nói trang trọng, chuẩn mực trong phát biểu và bản tin tiếng Nhật, cũng như vận dựng được vốn từ vựng trung cấp.
3 SV có thể phản ứng phù hợp với tình huống, đánh giá và thảo luận được về vấn đề văn hóa xã hội được nêu lên.
4  

SV có tinh thần làm việc nhóm khi tham gia các hoạt động nghe hiểu.

 

Tiếng Nhật 7 – Ngữ pháp

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng vận dụng các điểm ngữ pháp tiếng Nhật trình độ sau trung cấp vào việc giao tiếp, viết và đọc hiểu nhiều dạng thức văn bản có sử dụng cấu trúc ngữ pháp đa dạng.

Mục tiêu của môn học

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng/lý thuyết, thực hành về ngữ pháp tiếng Nhật sau trung cấp.

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

STT Kết quả dự kiến/Chuẩn đầu ra của môn học
1 SV biết giải thích cách sử dụng các điểm ngữ pháp trình độ trung cấp trong giáo trình Tema betsu – Jokyu de manabu Nihongo  từ bài 1 đến bài 12.

 

2 Phân biệt tình huống sử dụng và cách sử dụng giữa các chủ điểm ngữ pháp trình độ sau trung cấp trong giáo trình
3 Sử dụng các điểm ngữ pháp phù hợp vào việc viết đoạn văn với các chủ đề từ cụ thể đến trừu tượng…

 

Tiếng Nhật 7 – Nói

Cung cấp kiến thức về văn hóa giao tiếp trong kinh doanh và tiếng Nhật được sử dụng trong môi trường doanh nghiệp, giúp sinh viên nâng cao khả năng ứng xử bằng tiếng Nhật trong các tình huống trong môi trường làm việc.

 Mục tiêu của môn học

Môn học Tiếng Nhật Nói 7 cung cấp kiến thức để sinh viên có thể:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Cung cấp kiến thức về tiếng Nhật được sử dụng vào giao tiếp trong môi trường doanh nghiệp
2  Thực hành các cách ứng xử, lễ nghi phù hợp với từng tình huống tại nơi làm việc
3 Có trách nhiệm và thái độ nghiêm túc đối với việc học tập

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt đƣợc
 

1

SV áp dụng ngữ pháp và từ vựng trung và cao cấp vào việc nghe hiểu với tốc độ nhanh để trình bày ý kiến, trả lời câu hỏi về văn hoá Nhật Bản.

 

2 SV áp dụng các mẫu câu và từ vựng tiếng Nhật vào các giao tiếp trong các tình huống xảy ra trong môi trường làm việc.

 

3 SV hiểu văn hóa ứng xử, lễ nghi, … của người Nhật trong môi trường làm việc
4 SV luyện tập ngữ điệu và tốc độ nói tiếng Nhật theo các tình huống khác nhau trong môi trường làm việc
5 Lắng nghe và phản hồi ý kiến từ những thành viên của nhóm và các bạn học khác.
6 Có thái độ nghiêm túc và độc lập trong việc học tập và làm việc.

Nhật Bản là một quốc gia có vai trò nổi bật và tích cực trên trường quốc tế. Văn hóa Nhật Bản có những nét độc đáo và ngày càng có tầm ảnh hưởng, sức lan tỏa rộng khắp thông qua sự phát triển từ kinh tế cho đến văn hóa – xã hội. Qua môn học, sinh viên được cung cấp những kiến thức tổng quát và có hệ thống về văn hóa Nhật Bản, hiểu và giải thích được các đặc trưng của văn hóa Nhật Bản, để có thể thích ứng và làm việc tốt trong môi trường văn hóa Nhật Bản.

Mục tiêu của môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Giúp sinh viên hiểu một số khái niệm về văn hóa và văn hóa Nhật Bản;
2 Hiểu các đặc trưng của văn hóa Nhật Bản;
3 Ứng dụng các kiến thức học được để giải thích các hiện tượng trong văn hóa Nhật Bản

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
1 Hiểu và giải thích được các đặc trưng của văn hóa Nhật Bản
2 Ý thức được sự khác biệt văn hóa và tôn trọng sự khác biệt văn hóa
3 Biết xây dựng và hoàn thiện kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình

Môn học này sẽ khái quát cho người học hiểu được những đặc điểm về tự nhiên, dân cư, môi trường và các vùng kinh tế của Nhật Bản. Bên cạnh đó, môn học cũng giúp cho người học hiểu được những đặc điểm về dân tộc, vấn đề phân bố phân cư  và trong phát triển kinh tế của Nhật Bản để so sánh sự khác nhau trong phát triển kinh tế giữa các vùng trên đất nước Nhật Bản.

 

Mục tiêu của môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Hiểu được những vấn đề cơ bản về địa lí Nhật Bản, những thuận lợi khó khăn của điều kiện tự nhiên trong phát triển kinh tế. Hiểu được đặc điểm về môi trường Nhật Bản và chính sách môi trường của Nhật Bản.
2 Phân tích được đặc điểm dân cư và xã hội của Nhật Bản.
3 Phân tích và so sánh đặc điểm phát triển kinh tế giữa các vùng kinh tế của Nhật Bản.
4 Đọc, hiểu, sử dụng và phân tích được bản đồ địa lý, biểu đồ và dữ liệu liên quan đến Nhật Bản trên có sở làm việc độc lập và làm việc nhóm.
5 Hiểu được phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường để từ đó có những hành vi và ý thức bảo vệ môi trường xung quanh.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
1 Trình bày được đặc điểm tự nhiên, dân cư xã hội và các vùng kinh tế của Nhật Bản.
2 Biết phân tích và so sánh về kinh tế của từng vùng kinh tế ở Nhật Bản.
3 Biết sưu tầm, phân tích và sử dụng bản đồ, biểu đồ để tổng hợp tư liệu và viết báo cáo.
4 Rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, học bằng e-learning, làm việc nhóm và trình bày vấn đề.

Môn học này cung cấp cho sinh viên (SV) những kiến thức về lịch sử Nhật Bản từ thời kỳ nguyên thủy đến ngày nay với những diễn tiến chủ yếu, cơ bản và hệ thống.

 

Môn học Lịch sử Nhật Bản cung cấp kiến thức để sinh viên có thể:

 

Stt Mục tiêu của môn học
1 SV có khả năng trình bày được những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về lịch sử Nhật Bản từ thời kỳ cổ đại đến hiện đại.
2 SV có khả năng sử dụng công nghệ thông tin vào thuyết trình về các thời kỳ lịch sử Nhật Bản.
3 SV có khả năng thuyết trình và đặt câu hỏi phản biện.
4 Thái độ nghiêm túc và độc lập trong việc học tập và nghiên cứu.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
1 Giải thích được những kiến thức về tình hình kinh kế, chính trị, xã hội Nhật Bản trong từng giai đoạn phát triển của lịch sử Nhật Bản từ thời kỳ nguyên thuỷ đến hiện đại.
2 Đánh giá được những đặc điểm quan trọng và những đặc trưng nổi bật trong tiến trình phát triển của lịch sử Nhật Bản.
Phân biệt được sự tương đồng và khác biệt trong tiến trình lịch sử của Nhật Bản và các nước trong khu vực cùng một thời kỳ lịch sử.
3 Soạn thảo nội dung thuyết trình bằng cách sử dụng công nghệ thông tin.
4 Tổng hợp và trình bày trước đám đông các chủ đề về chính sách đối ngoại Nhật Bản.
5 Tích cực đóng góp ý kiến cho những hoạt động học tập nhóm trong và ngoài lớp.
6 Lắng nghe và phản hồi ý kiến từ những thành viên của nhóm và các bạn học khác.

Môn học này cung cấp kiến thức khái quát về đặc điểm quá trình phát triển kinh tế của Nhật Bản từ thời kỳ cải cách Minh Trị đến giai đoạn hiện nay. Đồng thời môn học cũng giúp người học hiểu về các giai đoạn phát triển kinh tế của Nhật Bản và sự trổi dậy vươn lên thành siêu cường của thế giới với những khó khăn và khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Môn học cũng giúp cho người học có sự so sánh với nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam để từ đó rút ra được những kinh nghiệm hữu ích cho cá nhân trong quá trình học tập cũng như trong công việc trong thời gian tới.

 

Mục tiêu của môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Nắm được bổi cảnh hình thành và phát triển của nền kinh tế Nhật Bản
2 Nắm bắt và phân tích được các giai đoạn phát triển kinh tế của Nhật Bản và thấy được vài trò của kinh tế trong phát triển của đất nước Nhật Bản.
3 Phân tích và so sánh được sự phát triển kinh tế Nhật Bản và Việt Nam từ đó rút ra được bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
4 Nắm được vai trò của Nhật Ban trong quan hệ kinh tế với các tổ chức trong khu vực và trên thế giới để từ đó có cái nhìn tổng quát, giúp người học có thể vận dụng vào nghiên cứu hoặc lựa chọn môi trường làm việc trong tương lai.
5 Biết cách tìm tài liệu tham khảo, nguồn tài liệu và hướng nghiên cứu hợp lý để soạn báo cáo, và trình bày liên quan đế Kinh tế Nhật Bản.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
1 Hiểu được sơ lược về sự phát triển kinh tế Nhật Bản quan các giai đoạn.
2 Hiểu được tầm quan trọng của nền kinh tế Nhật Bản trong nền kinh tế thế giới.
3 Biết cách phân tích và so sánh sự phát triển kinh tế Nhật Ban với các quốc gia khác trên thế giới.
4 Rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, học bằng e-learning, làm việc nhóm và trình bày vấn đề.

Môn học này cung cấp cho sinh viên (SV) những kiến thức về chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ thời kỳ cổ đại đến ngày nay một cách cơ bản và hệ thống.

Môn học Chính sách đối ngoại Nhật Bản cung cấp kiến thức để sinh viên có thể:

 

Stt Mục tiêu của môn học
1 SV có khả năng trình bày được những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế của Nhật Bản từ thời kỳ cổ đại đến hiện đại.
2 SV có khả năng sử dụng công nghệ thông tin vào thuyết trình về chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế của Nhật Bản.
3 SV có khả năng thuyết trình và đặt câu hỏi phản biện.
4 Thái độ nghiêm túc và độc lập trong việc học tập và nghiên cứu.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
1 Giải thích được những kiến thức về chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với các nước và khu vực như Mĩ, Nga, EU, Đông Bắc Á, Đông Nam Á trong từng giai đoạn cụ thể.
2 Đánh giá được những đặc điểm quan trọng và những đặc trưng nổi bật trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong từng giai đoạn lịch sử nhất định.
3 Soạn thảo nội dung thuyết trình bằng cách sử dụng công nghệ thông tin.
4 Tổng hợp và trình bày trước đám đông các chủ đề về chính sách đối ngoại Nhật Bản.
5 Tích cực đóng góp ý kiến cho những hoạt động học tập nhóm trong và ngoài lớp.
6 Lắng nghe và phản hồi ý kiến từ những thành viên của nhóm và các bạn học khác.

 

Môn học gồm có các nội dung chính sau đây:

 • Khái quát về văn học Nhật Bản
 • Thơ ca Nhật Bản: choka, tanka, haiku
 • Văn học nữ lưu thời Heian: Truyện Genji và tùy bút Chẩm thảo tử
 • Văn học thị dân thời Edo: tiểu thuyết của Saikaku
 • Văn học hiện đại Nhật Bản: những khuynh hướng và tác giả tiêu biểu (Kawabata Yasunari, Natsume Soseiki, Murakami Haruki)

 

Mục tiêu của môn học

 

Stt Mục tiêu của môn học
1 Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về Văn học Nhật Bản: các thời kỳ lịch sử, các thể loại chính, các tác giả lớn của văn học Nhật.
 

2

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đọc tài liệu học thuật và kỹ năng đọc, phân tích, cảm nhận tác phẩm văn học.

 

3 Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận, thuyết trình, phát biểu quan điểm cá nhân…
4 Nâng cao khả năng độc lập trong tư duy, biết nối kết phần kiến thức về văn học với những nền tảng kiến thức khác trong ngành Nhật Bản học

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt đƣợc
 

1

Nắm vững được những vấn đề căn bản của văn học Nhật Bản: khái quát các thời kỳ lịch sử, các thể loại tiêu biểu, các tác giả tiêu biểu
2 Áp dụng những kiến thức đã học để tự đọc, thưởng thức tác phẩm, tác giả cụ thể phục vụ cho việc học hiện tại, và việc đọc sách sau này
3 Từ nền tảng lý thuyết và ứng dụng, sáng tạo tìm ra được những hướng nghĩ mới, những cách đọc mới đối với tác phẩm văn học Nhật, đồng thời có thể nối kết văn học với những lĩnh vực khác trong ngành Nhật Bản học

Việc quản lý có hiệu quả công việc trong các tổ chức/đơn vị là vấn đề quan trọng của đất nước hiện nay nhất là khi nước ta toàn cầu hóa, hội nhập vào nền kinh tế quốc tế. Chính nhà quản lý là những người phải đưa ra quyết định về chiến lược, chiến thuật, sử dụng nguồn nhân lực, vật liệu, công nghệ, và vốn làm thế nào cho có hiệu quả.

Môn học này sẽ giúp đưa ra công việc thực tế về những công việc mà những quản lý người Nhật đã, đang và sẽ làm để đề ra những quyết định chiến lược, chiến thuật có hiệu quả để phát triển đơn vị/tổ chức, cung cấp những kiến thức cơ bản về các chủ đề bao gồm hoạch định, tổ chức, phối hợp, lãnh đạo, kiểm tra, thay đổi và ra quyết định trong tổ chức.

 Mục tiêu của môn học:

Môn học này trang bị các kiến thức cần thiết cho sinh viên về các hoạt động quản l‎ý của tổ chức, doanh nghiệp theo phong cách Nhật Bản nhằm giúp sinh viên tiếp cận với các kỹ năng quản l‎ý  kinh điển, đáng học hỏi của những nhà quản lý người Nhật

Cụ thể:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Hiểu được các đặc điểm của một tổ chức Nhật Bản và cách thức vận hành những tổ chức đó thong qua những công việc liên quan như: quản trị chất lượng, quản lý nguồn nhân lực, hoạt động sản xuất và các kiến thức quản trị khác.
2 Hiểu được cách thức làm việc với đối tác là người Nhật Bản như việc thâm nhập vào thị trường Nhật Bản, trở thành nhà quản lý bên trong một tổ chức Nhật Bản và những thách thức khác.
3  Hiểu được những vấn đề quan trọng của việc thiết kế quản lý công việc, thiết kế quản lý nhóm làm việc, cơ cấu tổ chức lãnh đạo, giao tiếp giữa những cá nhân trong một tổ chức Nhật Bản.
4 Hình thành và phát triển các kỹ năng: kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm; kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi; kỹ năng đánh giá và tự đánh giá; kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
1  Phân tích và áp dụng các lý thuyết liên quan đến lĩnh vực quản lý nói chung và của người Nhật nói riêng;
2 Phân tích phong cách lãnh đạo của người Nhật và tầm ảnh hưởng của phong cách này đến nhân viên và hiệu quả làm việc của họ;
3 Đánh giá được những thách thức mà doanh nghiệp sẽ đối mặt khi thâm nhập vào môi trường kinh doanh của Nhật Bản;
4 Áp dụng những kỹ năng đàm phán trong giao dịch thông thương với những tố chức Nhật Bản.

Đề án giúp sinh viên tiếp cận sâu phương tiện Internet và nghiên cứu thực tế để có thể ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống trên các phương diện văn hoá, kinh tế, ngôn ngữ Nhật Bản, …. Sinh viên sẽ được chia thành các nhóm, mỗi nhóm 7-10 sinh viên.Từng nhóm xác định chủ đề mà mình ứng dụng, nghiên cứu vào trong thực tế cuộc sống (ngôn ngữ, văn hoá, kinh tế Nhật Bản). Trên cơ sở đó, trình bày thành một báo cáo hoặc tạo các sản phẩm trong lĩnh vực mà mình đã nghiên cứu, ứng dụng.

Mục tiêu của môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Sinh viên hiểu được các yêu cầu khi thực hiện việc ứng dụng, vận dụng các kiến thức vào đời sống thực tế; biết sử dụng các phương tiện, kỹ thuật, Internet.
2 Sinh viên sử dụng những kiến thức đã học vào việc tìm kiếm, tổng hợp, báo cáo kết quả các thông tin về nhu cầu thực tế.
3 Sinh viên trình bày kết quả thực hiện qua cuốn báo cáo đề án ứng dụng Nhật Bản học trong môi trường sống cụ thể.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

 • Nắm bắt được và thích ứng nhanh với các yêu cầu của môi trường thực tế; thể hiện tốt khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm
  • Tham gia đầy đủ các buổi họp mặt cũng như các quy định chung của giảng viên điều phối và giảng viên hướng dẫn đề án trong suốt thời gian 14 tuần thực hiện đề án (3,5  tháng)
  • Thực hiện công việc được phân công với trách nhiệm cao, đúng thời hạn và phù hợp với yêu cầu của đề án.
 • Nhận biết và nắm bắt được cách sử dụng các nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu đã hoạch định trong việc thực hiện các yêu cầu của đề án.
  • Mô tả được yêu cầu của các công việc hoạch định và tổ chức quản trị sử dụng các nguồn lực hiệu quả, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đã hoạch định
  • Dựa trên các số liệu và thông tin hỗ trợ, xây dựng được các các kế hoạch cho công việc thực tế.
  • Bước đầu nhận thức được và hiểu rõ được một số khó khăn, thách thức của nghề Nhật Bản học để có ý thức cố gắng, vươn lên, vượt qua, hoàn thành nhiệm vụ
 • Hoàn tất báo cáo đề án theo quy định

Trình bày được các thông tin về việc vận dụng các kiến thức của ngành Nhật Bản học trong một lĩnh vực cụ thể

Đề án môn học có tính chất các khía cạnh khác nhau của chuyên ngành Nhật Bản học. Sinh viên sẽ chia ra các nhóm. Mỗi nhóm 7-10 sinh viên. Từng nhóm lựa chọn cho mình một loại lĩnh vực chuyên ngành trong Nhật Bản học, để nghiên cứu dưới phương pháp case study, sử dụng các kiến thức đã có trong các học kỳ trước để tiến hành lập kế hoạch nghiên cứu.

Mục tiêu của môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Sinh viên hiểu được các yêu cầu khi thực hiện kế hoạch nghiên cứu ứng dụng thực tế.
2 Sinh viên sử dụng những kiến thức đã học vào kế hoạch nghiên cứu ứng dụng hình thức case study.
3 Sinh viên trình bày kết quả thực hiện qua cuốn báo cáo đề án 2.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Nắm bắt được và thích ứng nhanh với các yêu cầu của đối tượng và đề tài nghiên cứu thực tế; thể hiện tốt khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm
2 Đề xuất cách sử dụng các nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu
3 Hoàn tất báo cáo đề án chuyên ngành Nhật Bản học và thực hiện bảo vệ

Môn học này cung cấp cho sinh viên (SV) những kiến thức cơ bản về đặc trưng văn hóa chính trị và mô hình của hệ thống chính trị Nhật Bản qua các thời kỳ lịch sử trong bối cảnh phát triển kinh tế – xã hội – chính trị của thế giới  nói chung và Châu Á nói riêng.

 

Môn học Hệ thống chin trị Nhật Bản cung cấp kiến thức để sinh viên có thể:

 

 

Stt Mục tiêu của môn học
1 SV có khả năng trình bày được những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về đặc trưng văn hóa chính trị và mô hình của hệ thống chính trị Nhật Bản qua các thời kỳ lịch sử.
2 SV có khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá những kiến thức từ các tài liệu về hệ thống chính trị của Nhật Bản.
3 SV có khả năng sử dụng công nghệ thông tin vào thuyết trình về về hệ thống chính trị của Nhật Bản
4 SV có khả năng thuyết trình và đặt câu hỏi phản biện.
5 Thái độ nghiêm túc và độc lập trong việc học tập và nghiên cứu.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
1 Giải thích được những kiến thức về về văn hóa chính trị, hệ tư tưởng chính trị, cấu trúc chính trị của Nhật Bản từ thời thế kỷ đầu công nguyên đến nay, sự hình thành và phát triển các đảng chính trị thời kì cận đại và hiện đại tại Nhật Bản.
2 Đánh giá được những đặc điểm quan trọng và những đặc trưng nổi bật về văn hóa chính trị, hệ tư tưởng chính trị, cấu trúc chính trị của Nhật Bản trong từng giai đoạn lịch sử nhất định.
3 Soạn thảo nội dung thuyết trình bằng cách sử dụng công nghệ thông tin.
4 Tổng hợp và trình bày trước đám đông các chủ đề về chính sách đối ngoại Nhật Bản.
5 Tích cực đóng góp ý kiến cho những hoạt động học tập nhóm trong và ngoài lớp.
6 Lắng nghe và phản hồi ý kiến từ những thành viên của nhóm và các bạn học khác.

 

Ngôn ngữ học đối chiếu là môn học cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết và những phương pháp trong so sánh đối chiếu hai ngôn ngữ tự nhiên. Sinh viên rèn luyện để thành thạo trong việc xem xét những tương đồng và dị biệt giữa hai ngôn ngữ trên các bình diện như âm vị, hình vị, từ, ngữ đoạn và câu. Trong khóa học, sinh viên cũng được học lý thuyết về việc học tiếng dưới ánh sáng của thao tác phân tích đối chiếu. Môn học này cũng hướng tới áp dụng nghiên cứu đối chiếu trong thực tiễn giảng dạy ngôn ngữ và dịch thuật.

Mục tiêu của môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Trang bị cho sinh viên cơ sở lý thuyết và một số thủ pháp trong nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ;
2 Giúp sinh viên bước đầu so sánh đối chiếu một số phạm trù ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và ngữ dụng giữa tiếng Việt và tiếng Nhật;
3 Giúp sinh viên có thể lý giải được những tương đồng và khác biệt trên các bình diện ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và ngữ dụng giữa tiếng Việt và tiếng Nhật;
3 Giúp sinh viên bước đầu áp dụng kết quả so sánh đối chiếu vào quá trình học tiếng và biên phiên dịch giữa hai ngôn ngữ.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
Học xong môn học này sinh viên
1 Có được kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để tiến hành nghiên cứu đối chiếu giữa hai hay nhiều ngôn ngữ;
2 Có kiến thức cơ bản về so sánh đối chiếu giữa tiếng Nhật và tiếng Việt;
3 Có thể nhận diện và mô tả được bản chất những tương đồng và khác biệt về cấu trúc và ngữ nghĩa giữa hai ngôn ngữ;
4 Có thể ứng dụng những kết quả nghiên cứu đối chiếu giữa các ngôn ngữ vào quá trình dạy và học ngoại ngữ, cũng như thực tiễn biên phiên dịch.

Môn học có ở bậc đại học, thuộc kiến thức cơ sở ngành. Về kiến thức, cung cấp kiến thức về lý thuyết loại hình học của các ngôn ngữ Phương Đông trên ba phương diện: loại hình học hình thái, loại hình học ngữ âm, loại hình học cú pháp; các vấn đề về phổ niệm ngôn ngữ. Về kỹ năng, trang bị cho sinh viên các kỹ năng nghiên cứu, phân tích ngữ liệu từ góc độ loại hình học ngôn ngữ. Môn học có quan hệ với các môn học khác trong chương trình đào tạo như Dẫn luận Ngôn ngữ học, Ngữ âm học, Hình thái học, Cú pháp học của các ngôn ngữ Phương Đông, trong đó có Tiếng Nhật.

Mục tiêu của môn học:

Môn học Loại hình các ngôn ngữ Phương Đông cung cấp kiến thức để sinh viên có thể:

 

Stt Mục tiêu của môn học
1 Về kiến thức: Nắm vững kiến thức về Loại hình học các ngôn ngữ Phương Đông, cụ thể Loại hình học hình thái, Loại hình học Ngữ âm, Loại hình học Cú pháp và vấn đề phổ niệm ngôn ngữ.
2 Về kỹ năng: Có khả năng vận dụng, ứng dụng kiến thức, phương pháp phân tích loại hình học vào nghiên cứu, phân tích ngữ liệu của các ngôn ngữ Phương Đông.

 

3 Về nhận thức: Nhận thức được đặc điểm loại hình ngôn ngữ Phương Đông để nâng cao năng lực trong việc tiếp thụ Tiếng Nhật trong sự so sánh với các ngôn ngữ khác, với Tiếng Việt.
4 Nâng cao khả năng độc lập trong học tập ngành Nhật Bản học, nghiên cứu khoa học, trong rèn luyện tư duy, khả năng thích ứng với các hoạt động trí tuệ và nhân cách.

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
1 Nắm vững các tri thức về loại hình các ngôn ngữ Phương Đông, loại hình ngôn ngữ của Tiếng Nhật và của Tiếng Việt.
2 Có năng lực phân tích ngữ liệu trong các ngôn ngữ Phương Đông, trước hết là Tiếng Nhật, Tiếng Việt, …
3 Nâng cao năng lực tư duy, năng lực sáng tạo khoa học và năng lực giải quyết

công việc trong thực tiễn, trong cuộc sống.

Cung cấp kiến thức cơ bản về lý luận dạy và học ngoại ngữ cùng các phương pháp phổ biến trong giảng dạy ngoại ngữ. Ngoài ra, học phần cũng cung cấp kiến thức về mức độ quan trọng và cách lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với nhu cầu dạy và học ngoại ngữ và cung cấp kiến thức cơ bản về các loại hình kiểm tra đánh giá.

Mục tiêu của môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Sinh viên có thể vận dụng được kiến thức về lý thuyết và phương pháp vào tình huống lớp học cụ thể trong thực tế.
2 Giúp sinh viên hiểu được nội dung chính các phương pháp truyền thống và hiện đại cùng các thủ thuật của chúng trong giảng dạy ngoại ngữ.
3 Giúp sinh viên biết cách lựa chọn sách giáo khoa phù hợp cho đối tượng được dạy và biết các loại hình kiểm tra, đánh giá.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
Học xong môn học này sinh viên có thể
1 Vận dụng được kiến thức về lý thuyết và phương pháp vào tình huống lớp học cụ thể trong thực tế
2 Đánh giá được những điểm mạnh và thiếu sót của bộ sách giáo khoa đang được dùng rộng rãi
3 Nắm được kiến thức nghiên cứu đối chiếu giữa các ngôn ngữ và có kỹ năng đối chiếu để phục vụ việc học, dạy, dịch.
4 Thuyết trình các lý thuyết về phương pháp dạy và học ngoại ngữ  và trả lời được các câu hỏi được cho trong phần đánh giá giữa và kết thúc học phần

Khóa học cung cấp một cái nhìn tổng quan về các tính năng chính của dịch thuật – bắt đầu với phần biên dịch và kết thúc với phần phiên dịch. Liên quan đến dịch thuật, khóa học cung cấp cho người học các giai đoạn chung mà người dịch phải trải qua trong việc tạo ra phiên bản dịch cuối cùng. Bên cạnh các phương pháp dịch thuật chung, người học phải nhận thức được quá trình dịch thuật và các vấn đề liên quan đến sự tương đương (nghĩa là ở cấp độ từ và trên cấp độ từ). Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, các danh mục dịch thuật cũng sẽ được giới thiệu để người học có thể có ý tưởng về sự khác biệt giữa dịch thuật chung và dịch thuật chuyên ngành (ví dụ: dịch thuật văn học, dịch thuật thương mại v.v.).

Mục tiêu môn học

Môn học nhằm:
1 Cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhưng quan trọng về các chiến lược xử lý văn bản hoặc bài phát biểu trước khi dịch hoặc phiên dịch;
2 Giúp người học phát triển khả năng kiểm tra và đưa ra kết luận về sự khác biệt giữa các nền văn hóa của ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích;
3 Khuyến khích người học phản ánh về các vấn đề văn hóa và xã hội dựa trên các khái niệm chính trong dịch thuật;
4 Giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản của ghi nhớ sẽ được áp dụng trong phiên dịch đuổi có và không cần ghi chú.

 

Chuẩn đầu ra

Sau khi hoàn tất khóa học, người học có kỹ năng:
1 Hiểu và nhận ra các chiến lược phân tích văn bản ngôn ngữ nguồn đến giai đoạn trước của dịch thuật thông qua quá trình phân tích;
2 Có khả năng nhận ra các chiến lược xử lý các vấn đề của cả phạm vi từ vựng và ngữ pháp để dịch một văn bản;
3 Áp dụng các quy trình để dịch hoặc giải thích một cách thích hợp một văn bản ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích;
4 Áp dụng phương pháp giao tiếp để diễn giải một cách thích hợp một văn bản ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích;
5 Áp dụng các kỹ thuật ghi nhớ để dịch đuổi có và không cần ghi chú trong bối cảnh các cuộc họp kinh doanh.

Môn học cung cấp và trình bày các kiến thức về kinh tế của các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời còn cung cấp cho người học một bức tranh chung về sự phát triển cũng như triển vọng kinh tế của các nước và các tổ chức trong khu vực. Bên cạnh đó, người học cũng được giới thiệu đặc điểm kinh tế, tiềm năng phát triển của các quốc gia và tổ chức như: Nhật Bản, Trung Quốc, các nước NICs và  các quốc gia trong khối ASEAN. Kết quả môn học sẽ giúp người học hiểu hơn về khu vực, vận dụng kiến thức đó vào trong thực tiễn của cuộc sống cũng như trong công việc.

 

Mục tiêu của môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Trang bị kiến thức căn bản về kinh tế và thương mại của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
2 Vận dụng kiến thức đã học vào nghiên cứu, phân tích và đánh giá các vấn đề phát triển kinh tế của các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dường.
3 Biết cách tìm tài liệu tham khảo, nguồn tài liệu và hướng nghiên cứu hợp lý

để soạn báo cáo, và trình bày liên quan đến kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương.

4 Xây dựng ý thức học tập, nhận thức được vị thế của mình trong nền kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Kết quả đạt được
1 Hiểu được những đặc điểm cơ bản về tự nhiên cũng như kinh tế xã hội của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
2 Biết phân tích và so sánh đặc điểm kinh tế cũng như các thế mạnh trong phát triển kinh tế của các nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
3 Rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, học bằng e-learning, làm việc nhóm và trình bày vấn đề.

 

Thực tập nhận thức tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với môi trường làm việc thực tế tại cơ quan, để sinh viên hiểu hơn và những kỹ năng cần được trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức từ thực tiễn làm việc tại các cơ sở.

Công việc thực tập sinh viên có thể hỗ trợ: tìm hiểu – quan sát – học hỏi các thông tin về nghiệp vụ Nhật Bản học.

Mục tiêu của môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Hội nhập vào môi trường thực tế của đơn vị chuyên trách
2 Hỗ trợ trong công việc của những nhân viên kinh nghiệm hơn Sinh viên trình bày kết quả thực hiện qua cuốn báo cáo đề án ứng dụng Nhật Bản học vào cuộc sống thực tế.
3 Vận dụng những kiến thức căn bản đã học vào các công việc có liên quan đến chuyên ngành đã học.
4 Biết ứng xử trong các mối quan hệ tại cơ sở và rèn luyện tác phong làm việc.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Thực tập theo quy định của đơn vị (40-45 giờ/ tuần) trong suốt thời gian 6 – 7 tuần thực tập (theo thỏa thuận của đơn vị thực tập) với tổng số thời gian khoảng 250-300giờ.
2 Tôn trọng kỷ luật và nội quy doanh nghiệp, có tác phong nghiêm túc, cẩn thận và hết lòng vì công việc; sẵn sàng học hỏi, tiếp thu kiến thức mới với tinh thần cởi mở, tranh thủ sự giúp đỡ của các nhân viên tại nơi thực tập.
3 Đảm bảo thực hiện tốt công việc tại nơi thực tập với trách nhiệm cao, chính xác, đúng thời hạn, đảm bảo các nguyên tắc bí mật về thông tin, số liệu, dữ liệu của nơi thực tập.
4 Tạo mối quan hệ tốt với đối tượng trong và ngoài đơn vị thực tập.
5 Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động và phong trào tại đơn vị thực tập; tận dụng các cơ hội học tập thực tiễn do đơn vị tổ chức.
6 Hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao; sắp xếp thời gian viết báo cáo thực tập tốt nghiệp có chất lượng và đúng thời hạn quy định.

Thực tập là một công đoạn quan trọng trong bất cứ một chương trình đào tạo nào. Về mặt nguyên tắc, thực tập là một khoá đào tạo thực hành nhằm mục đích hoàn thiện những kiến thức lý thuyết, là buớc chuyển tiếp giữa những kiến thức lý thuyết được học ở giảng đường đại học và môi truờng làm việc thực sự, là cơ hội để sinh viên tiếp cận với thực tế và thực hành những gì mình đã học, qua việc được giao phụ trách một số nhiệm vụ, công việc nào đó. Qua đó, SV sẽ có cơ hội cọ xát với môi trường làm việc thực tế và tích luỹ kinh nghiệm làm việc khi ra truờng tìm việc làm.

Mục tiêu của môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Thực hiện mục đích đào tạo sinh viên bậc đại học: đào tạo toàn diện- sinh viên ra trường có khả năng thể hiện 2 nhiệm vụ chính: nghiên cứu và thực hành.
2 Nghiên cứu nhằm giúp sinh viên có được cơ hội để củng cố, đào sâu và cập nhật kiến thức về chuyên môn – nền tảng của tiến trình thực tập, thực hành các chuyên ngành thuộc Nhật Bản học.
3 Thực tập nhằm hình thành kỹ năng nghề nghiệp, qua đó khẳng định được vị trí của chuyên ngành tham Nhật Bản học trên bình diện khoa học cũng như sinh hoạt xã hội.

 

Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên sâu của Nhật Bản học.
2 Sinh viên hiểu biết, định hướng và thể hiện chuyên môn của mình dựa trên nền tảng đạo đức nghề nghiệp và biết cách áp dụng chúng vào từng hoàn cảnh cụ thể.
3 Sinh viên thực hiện các kỹ năng, kiến thức chuyên ngành Nhật Bản học

Khóa luận tốt nghiệp là một môn yêu cầu  nghiên cứu đề tài liên quan đến ngành học, được thực hiện ở học kỳ cuối cùng của chương trình đào tạo hệ Đại học. Sinh viên sẽ chọn đề tài nghiên cứu và đăng ký. Đề tài phải thực tế phù hợp với nhu cầu hiện tại và giúp ích cho xã hội. Qua việc nghiên cứu, sinh viên rút ra được những kinh nghiệm thực tiễn nhằm bổ sung kiến thức trước khi ra trường xin việc làm.

Mục tiêu của môn học:

Stt Mục tiêu của môn học
1 Sinh viên nghiên cứu đề tài liên quan đến chuyên ngành học. Đề tài phải thực tế phù hợp với nhu cầu hiện tại và giúp ích cho xã hội.
2 Phân tích, đánh giá và giải quyết những vấn đề  trong quá trình sinh viên nghiên cứu  đề tài
3 Rèn luyện những kỹ năng và kiến thức chuyên sâu  của sinh viên.

 

 1. Kết quả đạt được sau khi học môn học:
Stt Mục tiêu của môn học
1 Hiểu biết về vấn đề cần giải quyết khi nghiên cứu đề tài.
2 Rút ra được những kinh nghiệm thực tiển nhằm bổ sung kiến thức trước khi ra trường xin việc làm.
3 Rèn luyện tính tự chủ và thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc; Phát huy tính sáng tạo và thể hiện rõ kết quả nghiên cứu trong giai đoạn học tập hoặc một vấn đề khoa học quan tâm

Xem thêm >> 

Facebook Youtube Tiktok Zalo