Đại học Hoa Sen

Mô tả chương trình đào tạo

1. Mô tả chương trình

NN2 gồm các học phần bắt buộc được xác định trong chương trình đào tạo đại học của các ngành như (Ngôn ngữ Anh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, v.v…) để giúp SV hội nhập và phát huy chuyên môn tốt hơn trong môi trường quốc tế.

– NN2 là một trong các ngoại ngữ sau: tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn.

2. Những chứng chỉ được sử dụng trong chương trình Ngoại Ngữ 2

  • (1)  Chứng chỉ JLPT (Japanese Language Proficiency Test – Nihongo Nōryoku Shaken)
  • (2)  Chứng chỉ NAT-TEST (Japanese Language Achievement Test for Non-Native
    Speakers)
  • (3)  Chứng chỉ HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì)
  • (4)  Chứng chỉ TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language)
  • (5)  Bằng DELF (Diplôme d’Études en Langue Française)
  • (6)  Chứng chỉ TCF (Test de connaissance du francais)
  • (7)  Chứng chỉ S-TOPIK (Standard Test of Proficiency in Korean)
  • (8)  Chứng chỉ KLPT (Korean Language Proficiency Test)

3. Quy định

SV theo học các môn học NN2 phải thực hiện đầy đủ quy chế đào tạo tín chỉ, thi kiểm tra và các quy định chung khác của Nhà trường.

Facebook Youtube Tiktok Zalo