BÁC HỒ VỚI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Lời Bác dạy ngày này năm xưa

“Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Bản Cương lĩnh chính trị của Mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết toàn thể nhân dân miền Nam để cùng nhau chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi cuối cùng. Nhân dân ta đã đoàn kết, càng đoàn kết rộng rãi và chặt chẽ hơn nữa!”.

Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong Thư gửi đồng chí Nguyễn Hữu Thọ – Chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam cùng đồng bào, chiến sĩ và cán bộ miền Nam ngày 6-9-1967, nhân dịp Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam công bố bản Cương lĩnh chính trị. Bức thư được đăng trên Báo Nhân Dân, số 4903, ra ngày 13-9-1967.

Thực hiện lời dạy của Người, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh to lớn toàn dân tộc, giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; cũng như tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện hội nhập quốc tế sâu rộng, đưa nước ta phát triển giàu mạnh để có thể “sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới”.

Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước phải chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19 gây ra, hơn lúc nào hết chúng ta cần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Toàn dân tộc Việt Nam chung sức đồng lòng chiến đấu chống lại “kẻ thù chung vô hình” này, sớm đưa nước ta trở về trạng thái bình thường mới.

Nguồn: Báo Quân Đội Nhân Dân.

Facebook Youtube Tiktok Zalo