Đại học Hoa Sen

Hội Sinh viên

Huỳnh Gia Điềm
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG – CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN

Ngành: Quản trị sự kiện

Phạm Nguyễn Nhật Quang
PHÓ CHỦ TỊCH – TRƯỞNG BAN KIỂM TRA HỘI SINH VIÊN

Nhân viên: Trung tâm TN-VL&SV

Lai Phương Quỳnh
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN

Ngành: Quản trị công nghệ truyền thông

Nguyễn Thành Trung
ỦY VIÊN BAN THƯ KÝ

Ngành: Kinh doanh quốc tế

Nguyễn Võ Minh Thy
ỦY VIÊN BAN THƯ KÝ

Ngành: Digital Marketing

Lê Thị Vân Anh
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Quản trị công nghệ truyền thông

Lê Thị Thùy Dung
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Quản trị công nghệ truyền thông

Phạm Hoàng Bảo Di
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Quản trị công nghệ truyền thông

Nguyễn Quốc Khánh
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Quản trị công nghệ truyền thông

Huỳnh Kim Nhi
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Quản trị kinh doanh

Đinh Tú Phương
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Quản trị công nghệ truyền thông

Nguyễn Minh Tâm
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Thiết kế thời trang

Nguyễn Ngọc Bảo Trân
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Quản trị công nghệ truyền thông

Lê Huyền Trân
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Kinh doanh quốc tế

Lê Thị Ngọc Trâm
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Kinh doanh quốc tế

Lê Thị Phương Thảo
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Quản trị công nghệ truyền thông

Hồ Hoàng Thúy Sang
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Quản trị công nghệ truyền thông

Facebook Youtube Tiktok Zalo