Đại học Hoa Sen

Đoàn Thanh niên

Nguyễn Thành Hiếu
ĐẢNG ỦY VIÊN – BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG

Số điện thoại: 0908 468 995

Email: hieu.nguyenthanh@hoasen.edu.vn

 

Phạm Trần Phương Uyên
PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG

Số điện thoại: 0962 761 678

Email: uyen.phamtranphuong@hoasen.edu.vn

 

Nguyễn Sĩ Cương
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
Huỳnh Gia Điềm
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ – CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN
Trương Minh Trung
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Nguyễn Vũ Xuân Khoa
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Nguyễn Thị Kiều Lam
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Hồ Thị Diệu Linh
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Võ Thành Lộc
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Mai Xuân Trường Minh
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Lay Ngọc Quang
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Lê Nguyễn Hữu Tâm
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Lê Phương Thanh
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Nguyễn Dương Thị Anh Thư
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Facebook Youtube Tiktok Zalo