Đoàn Thanh niên

Nguyễn Thành Hiếu
ĐẢNG ỦY VIÊN – BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG

Số điện thoại: 0908 468 995

Email: hieu.nguyenthanh@hoasen.edu.vn

 

Phạm Trần Phương Uyên
PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG

Số điện thoại: 0962 761 678

Email: uyen.phamtranphuong@hoasen.edu.vn

Phạm Đức trí
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

Ngành: Công nghệ thông tin

Huỳnh Gia Điềm
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ – CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN

Ngành: Quản trị Sự kiện

Nguyễn Sĩ Cương
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

Ngành: Quản trị kinh doanh

Trần Kim Oanh
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Quản trị khách sạn

Trương Minh Trung
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Logistics vá quản lý chuỗi cung ứng

Lê Thị Bảo Uyên
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Ngô Hoàng Long
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Luật kinh tế

Nguyễn Trịnh Trọng Quý
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Quản trị công nghệ truyền thông

Lê Thanh Bảo Ngân
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Kế toán

Nguyễn Vũ Xuân Khoa
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nhân viên: Phòng nhân sự

Nguyễn Thị Minh Anh
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Quản trị công nghệ truyền thông

Nguyễn Thị Kiều Lam
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Luật kinh tế

Nguyễn Võ Anh Thư
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Song ngành Kinh doanh quốc tế – Ngôn ngữ Anh

Placeholder
Placeholder
Facebook Youtube Tiktok Zalo