Hoa Sen University

Students’ Works

Introducing students’ works of the Faculty of Design and Art, Hoa Sen University


1.Students’ Works of Interior Design, click here

2.Students’ Works of Fashion Design, click here

3.Students’ Works of Graphic Design, click here

4.Students’ Works of Media Production And Management, click here

5.Students’ Works of Digital Art, click here

6.Students’ Works of Public Relations, click here

7.Students’ Works of Film, click here

Sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa Bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp học kỳ 19.2A
10/07/2019
Sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa Bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp năm 2019 Sáng ngày 10 tháng 07 năm 2019, ngành Thiết kế Đồ họa khoa Thiết kế và Nghệ thuật trường Đại học Hoa Sen có tổ chức hai Hội đồng Đánh giá Đồ án Tốt nghiệp cho 35 sinh viên trong học kỳ 19.2A.

Filters

Keywords
Categories
Date range
From
To
Clear
Facebook Youtube Tiktok Zalo