Hoa Sen University

Sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa Bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp học kỳ 19.2A

Sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa Bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp năm 2019

Sáng ngày 10 tháng 07 năm 2019, ngành Thiết kế Đồ họa khoa Thiết kế và Nghệ thuật trường Đại học Hoa Sen có tổ chức hai Hội đồng Đánh giá Đồ án Tốt nghiệp cho 35 sinh viên trong học kỳ 19.2A.

Facebook Youtube Tiktok Zalo