THÔNG TIN NỘP BÁO CÁO NGÀNH QTKD; QTNL HỌC KỲ 21.2B

Sinh viên nộp Báo cáo tại cơ sở Quang Trung 2 – Văn phòng khoa KT&QT – phòng A108

NGÀY NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC:

Ngành Quản trị Kinh doanh: Thứ 5, ngày 25/8/2022

Ngành Quản trị Nhân lực: Thứ 6, ngày 26/8/2022

LỊCH DỰ KIẾN BẢO VỆ TT NHẬN THỨC NGÀNH QTKD, NHÂN LỰC HK 21.2B:

Thứ 3, ngày 06/9/2022

image image image image