Tổ chức Khoa Khoa học Xã hội – Luật

✳ Q. Trưởng khoa KHXH-Luật: TS. Nguyễn Thị Loan

✳ Phó Trưởng khoa KHXH-Luật: TS. Dương Ngọc Dũng

Chuyên ngành Tâm lý học:

Giám đốc chương trình: ThS. Nguyễn Hồng Ân

Chuyên ngành Luật Quốc tế:

Giám đốc chương trình: ThS. Phạm Thị Thanh Tuyền

Chương trình Giáo dục khai phóng:

Giám đốc chương trình: TS. Nguyễn Thị Loan

Chương trình Triết học:

Giám đốc chương trình: TS. Dương Ngọc Dũng

Chương trình Lý luận chính trị:

Giám đốc chương trình: TS. Dương Thị Hoàng Oanh

Facebook Instagram Youtube image