Nộp hồ sơ

Hướng dẫn đăng ký học phần tín chỉ chương trình Thạc sĩ

Hướng dẫn đăng ký học phần tín chỉ dành cho học viên các chương trình Thạc sĩ: Quản trị Kinh doanh, Ngôn ngữ Anh và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Viện Đào tạo Sau Đại học, trường Đại học Hoa Sen.

1. Đối với học kỳ đầu tiên, học viên (HV) mới trúng tuyển sẽ được tự động đăng ký học phần theo lộ trình mẫu mà Viện đào tạo sau đại học (VĐTSĐH) và Giám đốc chương trình (GĐCT) xây dựng cho khóa học.

2. Đối với các học kỳ theo, học viên tự đăng ký học phần (ĐKHP) theo kế hoạch của Viện Đào tạo sau đại học.

Lưu ý:

  1. Nếu đã ĐKHP mà do hoàn cảnh chưa thể đóng học phí, HV phải làm đơn nghỉ học tạm thời (thời gian tối đa 1 học kỳ) và sẽ hủy kết quả ĐKHP trước đó.
  2. HV đã ĐKHP nhưng không đóng học phí đúng hạn và không có đơn, hoặc có đơn nhưng không được chấp thuận thì sẽ bị hủy kết quả ĐKHP.

3. Sau khi ĐKHP, HV có thể xin hủy ĐKHP theo thời gian quy định trong Thông báo hướng dẫn ĐKHP (trước khi buổi học đầu tiên bắt đầu). Nếu quá thời quy định, HV có nguyện vọng rút ĐKHP phải làm đơn gửi VĐTSĐH để xét duyệt.

  1. Trường hợp được duyệt, HV sẽ được bảo lưu học phí cho lần học lại tiếp theo.
  2. Trường hợp không được duyệt, HV phải đăng ký học lại và đóng lại học phí ở học kỳ tiếp theo trong trường hợp HV bỏ không theo học hoặc không đạt kết quả đủ để tích lũy tín chỉ học phần.

4. ĐKHP bổ sung (sau thời gian ĐKHP), VĐTSĐH chỉ hỗ trợ ĐKHP bổ sung vào các lớp HP còn khả năng tiếp nhận đối với những trường hợp sau:

  1. HV bị tai nạn, ốm đau hoặc có hoàn cảnh đặc biệt có minh chứng rõ ràng (xác nhận củ Bệnh viện/ Địa phương/ Cơ quan) nên không thể ĐKHP trực tuyến trong thời gian quy định;
  2. HV đã hoàn tất ĐKHP trực tuyến theo đúng quy định nhưng muốn ĐKHP bổ sung vào lớp HP được mở sau thời gian ĐKHP của HV. HV cần theo dõi thông báo do VĐTSĐH gửi để bổ sung trong thời gian quy định.

5. Đối với những Học phần thuộc các chương trình đào tạo cũ và không còn được tổ chức. HV phải làm đơn đến VĐTSĐH sẽ xin mở lớp. GĐCT căn cứ chương trình của các khóa hiện tại để xét môn tương đương.

  1. Trường hợp các học phần trong chương trình mới không thể xét tương đương với học phần theo yêu cầu của học viên, VĐTSĐH sẽ làm tờ trình và căn cứ chi phí tổ chức lớp của phòng TC-KT mở lớp cho HV (HV phải đồng ý chịu toàn bộ chi phí mở lớp do học phần không còn mở và đã được tổ chức theo lộ trình mẫu của HV).
  2. Trường hợp có học phần tương đương, HV phải làm đơn xin xét chuyển điểm và có sự đông ý của GĐCT và gửi về VĐTSĐH để ĐKHP theo đúng thời gian quy định trong thông báo.

Viện trưởng Viện Đào tạo Sau Đại học

(Đã ký)

TS. Đoàn Minh Châu

image image image