Contact

TS. ĐOÀN MINH CHÂU
VIỆN TRƯỞNG
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ Khoa học tri thức
 • Email: chau.doanminh[at]hoasen.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28 7309 1991 ext 11 528
 • Bộ phận: Ban lãnh đạo Viện ĐT Sau Đại học

Gắn liền phương châm đào tạo “Tri thức được phát triển trên nền tảng cùng nhau sáng tạo và chia sẻ”, TS. Minh Châu hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển cộng đồng tinh hoa Sau đại học, trong đó người học là trọng tâm của giáo dục.

Placeholder
THS. NGUYỄN BẢO ANH
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: anh.nguyenbao[at]hoasen.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28 7309 1991 ext 11 529
 • Bộ phận: Ban lãnh đạo Viện ĐT Sau Đại học
Placeholder
Đào Thị Tuyết Hồng
Trưởng Bộ phận Doanh nghiệp
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: hong.daothituyet[at]hoasen.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28 7309 1991 ext 17430
 • Bộ phận: Doanh nghiệp
Nguyễn Cát Quỳnh
BP. Chăm sóc và trải nghiệm học viên
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân – ĐH Towon Univeristy (Mỹ)
 • Email: quynh.nguyencat[at]hoasen.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28 7309 1991 ext 11530
 • Bộ phận: Chăm sóc và Trải nghiệm học viên

Placeholder
Nguyễn Nhật Linh
BP. Truyền thông
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ Kinh tế
 • Email: linh.nguyennhat[at]hoasen.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28 7309 1991 ext 11522
 • Di động: 037 657 1204 (Zalo/Whatsapp/Viber)
 • Bộ phận: Chuyên viên Truyền thông
Placeholder
Đoàn Hữu Hiệu
BP. Đào tạo
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: hieu.doanhuu[at]hoasen.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28 7309 1991 ext 11523
 • Bộ phận: Chuyên viên Đào tạo
Placeholder
Nguyễn Thị Hà Ni
BP. Hành chính
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: ni.nguyenthiha[at]hoasen.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28 7309 1991 ext 11421
 • Bộ phận: Chuyên viên Hành chính
Facebook Instagram Youtube image