Xây dựng chương trình phát triển quan hệ bạn bè tích cực

Mô tả: Quan hệ bạn bè tích cực, đặc biệt là của trẻ mầm non, vốn là một đặc điểm tâm lý – xã hội quan trọng, giúp hình thành kỹ năng cộng tác và lãnh đạo ở tuổi trưởng thành, nhưng còn được quan tâm khá ít ở Việt Nam. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm sử dụng Liệu pháp Nghệ thuật (Art therapy) như một phương tiện để phát triển sự hiểu biết và mối quan hệ hỗ trợ của trẻ 5-6 tuổi khi tương tác với bạn bè cùng lứa, từ đó phát triển nhận thức về nhóm, gia tăng thái độ và hành tích cực, nâng cao lòng tự trọng. Những hình thức của Liệu pháp Nghệ thuật được sử dụng để xây dựng và phát triển quan hệ bạn bè tích cực là vẽ tranh, tô màu, nặn đất, xé dán và tổng hợp, được tổ chức theo nhóm với sự hướng dẫn và trợ giúp của giáo viên. Chương trình được thiết kế phù hợp với chương trình Giáo dục Mầm non về thời lượng hoạt động, lứa tuổi của các trẻ tham gia (5-6), và mức độ thành thạo trong vận động ở lứa tuổi này. Các quan điểm làm nền tảng cho việc xây dựng các hoạt động là cơ sở lý luận của liệu pháp Nghệ thuật, quan điểm làm mẫu của Vygotsky, lý thuyết trò chơi của Kant và Schiller và và thuyết tâm lý học hoạt động của Vygotsky và Leontev.

image image image image