Kế hoạch nộp Đề án/ Báo cáo HK20.2A

Khoa Kinh tế và Quản trị thông báo đến các bạn Sinh viên lịch nộp Đề án/ Báo cáo/ Khóa luận học kỳ 20.2A như sau:

Ngành Kinh doanh quốc tế, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhân lực, Quản trị Văn phòng

Thời gian và địa điểm nộp Đề án:

Thời gian: Thứ tư, ngày 30/6/2021, Sáng: từ 8:00 – 11:00 giờ; Chiều: từ 13:00 – 16:00

Địa điểm: Phòng 108 – VP khoa Kinh tế và Quản trị – CS Quang Trung 2 (gặp chị Hồng Chi)

Thời gian và địa điểm nộp Báo cáo Thực tập Nhận thức, Thực tập Tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp:

Thời gian: Thứ hai, ngày 28/6/2021, Sáng: từ 8:00 – 11:00 giờ; Chiều: từ 13:00 – 16:00

Địa điểm: Phòng 108 – VP khoa Kinh tế và Quản trị – CS Quang Trung 2 (gặp chị Hồng Chi)

Thời gian kiến báo cáo Thứ sáu, ngày 09/7/2021 ( Cơ sở Quang Trung 1, Phòng cụ thể sẽ thông báo sau)

Ngành Marketing, Hệ thống thông tin quản lý

Thời gian và địa điểm nộp Báo cáo và Đề án:

Thời gian: Thứ tư, ngày 30/6/2021, Sáng: từ 8:00 – 11:00 giờ; Chiều: từ 13:00 – 16:00

Địa điểm: Phòng 108 – VP khoa Kinh tế và Quản trị – CS Quang Trung 2 (gặp Chị Lợi)

Thời gian báo cáo thuyết trình (dự kiến):  Thứ  Sáu, ngày 9/7/2021 (từ 7:30 sáng) tại cơ sở Quang Trung 1, Phòng cụ thể sẽ thông báo sau

Danh mục liên quan

Thông báo Tin nổi bật
image